Saaritoimikunta päätti vuoden 2020 työnjaosta

Kivinokkalaisten Saaritoimikunta piti ensimmäisen kokouksensa 9.12020. Puheenjohtajaksi valittiin Teresa Kuusiniemi, varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Pyhälahti ja yhdistyksen sihteerinä toimii Tiina Kaaresvirta.

Kesätapahtumien suunnittelua varten nimettiin työryhmä: Tiina Karesvirta, Timo Pyhälahti ja Markku Elo.

Huoltotoimintaa pyörittää toimikunta, johon kuuluvat Tuulevi Aaltonen, Sippo Falck.

Laituri- ja veneilyasioista vastaavat Mika Korkeakoski ja Timo Pyhälahti.

Palstavastaavana toimii Riikka Rusanen.

Kivinokkalaiset ry:n lausunto asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja valmisteluaineistoon

Kivinokkalaiset ry:n mielipide Kivinokan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta

Olemme iloisia, että Kivinokkaa kehitetään yleiskaavan linjausten mukaisesti kesämaja- ja viheralueena. Yli 100 vuotta helsinkiläisten kesänviettoa ja lähiluontoa saa arvoisensa asemakaavan ja säilyttää ainutlaatuisen luotokohteen ja kulttuurihistorian tuleville sukupolville.

Toivomme alueen kehittämistä niin, että virkistyskäyttö ja kesämajailu elävät sopusoinnussa.

Esitämme suunnitteluperiaatteisiin muutaman huomion:

 • Alueen luonto tulee säilyttää luonnonmukaisena virkistysympäristönä, siitä ei saa tehdä hoidettavaa puistoa Kulosaaren kartanon puistoa ja pallokenttiä lukuun ottamatta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö rantojen pusikoita tulisi harventaa ja avata merimaisema kulkureiteiltä.
 • Kivinokassa on jo nyt koko alueen läpäisevä kulkureitistö. Alue on jo nyt avoimesti kuljettavissa ja täynnä risteäviä polkuja ja kallioita, joille voi hakeutua nauttimaan merimaisemasta. Nyt suunnitelman reittiesityksiin on vaikea ottaa kantaa, sillä suunnitelmasta puuttuu reittien leveys ja järeysmerkinnät kokonaan. Uusien reittien sijaan tulisi ensisijaisesti tarkastella jo olemassa olevia polkuja ja kulkureittejä, jotka puuttuvat kartasta kokonaan. Alueella tulisi suosia luontoon muodostuneita polkuja. Kivinokan viehätys syntyy kesämajojen ja metsän keskellä kulkevista poluista, joita pitkin kulkiessa voi nauttia hiljaisuudesta, luonnosta ja kulkea kulttuurihistoriallisesti merkittävän kesämaja-alueen keskellä. Reittejä suunniteltaessa on mietittävä, ettei tuhota alueen lumovoimaa. Kivinokassa kesämaja-aluetta ei ole rajattu, vaan polut ja metsä majojen välissä on avointa kaikkien kulkea. Kivinokan vanhan metsän kulkureitteissä on otettava huomioon, mitä luonnonsuojelualueelle laaditussa reittisuunnitelmassa on alueesta todettu.
 • Alueelle laadittavassa liikennesuunnitelmassa on tähdättävä siihen, että autoilu alueella vähenee. Lisää parkkipaikkoja tarvitaan ja niitä voisi sijoittaa esimerkiksi Kipparlahden silmukkaan. Kaavassa tulisi kieltää kulkuteiden asfaltoiminen ja vain jo olemassa oleva pääväylä, huoltoreitti, tulisi olla talvikunnossapidon ja esteettömyyden piirissä, jottei autoilu alueella lisäänny. Liian leveät ja huolletut reitit nostavat vauhtia. Kivinokan pyöräilyreitit tulisi merkitä selvästi, ja pyöräily tulisi kieltää luonnossa ja poluilla, ettei maasto kulu liikaa. Kävely- ja pyöräilyreitti tulisi ohjata pois ajotieltä kartanon ohitse. Pyöräilyreitti yhdistyisi Kipparlahden silmukassa suunnitteilla olevaan Itä-Baanaan. Liikennesuunnitelmassa on ratkaistava, millaisella ajoportilla autoliikenne saadaan pidettyä pois nykyisen puomin takaiselta alueelta, jotta alueella säilyy hiljaisuus, eikä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tarvitse väistellä autoilijoita.
 • Kivinokkalaiset ry toivoo, että mahdolliset uudet rantareitit toteutettaisiin pitkospuureitteinä sekä Vanhankaupunginlahden reunaa pitkin (Lemmenpolun reunaa kohti Kuusitietä) että Kulosaaren puolella kartanon saunalta uimarannan suuntaan ja ne yhdistyisivät luontevasti jo olemassa oleviin reitteihin Kivinokassa. Rantareittien suunnittelu ei edellytä kesämajojen siirtoa. Kulosaaren puoleiselle rantareitille löytyy vaihtoehtoinen väylä rannasta nykyään vähäisellä käytöllä olevan pallokentän kautta huoltoreitille. Raivaamalla rantoja (pihlajan taimia) avautuisi näkymä merelle jo olemassa olevilta reiteiltä. Reittien valaisussa on otettava huomioon Kivinokan lepakkoyhteisöt.
 • Kun kulkureittejä tai uusia toimintoja suunnitellaan, olemassa olevia huoltorakennuksia tai kesämajoja ei tämän vuoksi tule siirtää pois tieltä. Kesämajat ovat osa alueen historiaa ja kulttuurimaisemaa ja seisseet rannoilla 40-luvun lopulta saakka. Uimarannan viereisillä alueilla olevat majat ovat alueen vanhimpia, osa yhä pinkopahvisia.
 • Nyt esitetyt suunnitteluperiaatteet eivät ota kantaa siihen, tulisiko kesämajoja siirtää pois tulvarajojenvuoksi. Kesämajat eivät ole kiinteistöjä, eivätkä mökkejä vaan tupia ja majoja, joissa ei ole pysyvää asutusta, joten niihin ei tulisi soveltaa raskaampaa menettelyä. Kesämajoissa ei ole sähköjä tai viemäröintiä. Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa vuosille 2016-2021 linjataan, että tulvariskien vuoksi voidaan kaavoituksessa ohjata uutta, ei olemassa olevaa rakennuskantaa. Kun kyseessä ovat kesämajat, joiden elinkaari on vuosia, maksimissaan muutama vuosikymmen, eikä sadaksi vuodeksi suunniteltavista asuin- liike- ym. rakennuksista, asemakaavoituksessa tulisi noudattaa tätä linjausta. Suunnitelmassa todetaan, että ”Kaavamuutoksilla ei kuitenkaan voida velvoittaa jo rakennetulla alueella kiinteistön omistajia suorittamaan tulvasuojelun vaatimia toimenpiteitä.” Helsingistä on tehty tulvariskikartoitus. Helsingissä on yli 10 000 rakennusta tulvariskialueella. ”Vähäpätöisempiä rakennelmia voidaan niiden arvon ja vedenkestävyyden perusteella sijoittaa harkinnan mukaan myös alemmaksi”, todetaan Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rannikkoalueiden alustavassa tulvariskien arviointiraportissa 31.12.2010, Finnish Consulting Group FCG, Uudenmaan Ely-keskus. Herttoniemen siirtolapuutarha on myös tulvariskialueella, mutta se on suojeltu arvokkaana kulttuuriperintöalueena. Kivinokkaan tulisi suhtautua arvokkaana kulttuuriperintöalueena, eikä sen ilmettä saisi asemakaavoituksella rikkoa.
 • Suunnitelmassa ei mainita alueelle  mahdollisesti rakennettavaa kunnallistekniikka. Kunnallistekniikka vaikuttaa olennaisesti siihen, millaisia toimintoja alueelle voi ylipäänsä suunnitella. Kaupunkilaisille ja kesämajalaisille vuonna 2014 tehdyn kyselyn mukaan tärkein alueelle toivottava palvelu on avoin rantasauna. Toivommekin, että asemakaava ottaa kantaa vessojen, suihkujen ja saunarakennuksen tulevaisuuteen.
 • Tällä hetkellä Kivinokkalaiset maksaa alueen kesätyöntekijän, vessat, jätehuollon ja vedet myös kaupunkilaisten virkistyskäytön osalta. Lisääntyvän virkistyskäytön kustannuksista on sovittava kaupungin ja kesämajayhteisöjen kesken. Myös tämä on otettava huomioon toimintoja suunniteltaessa. Kaupungin on budjetoitava alueen kunnossapitoon ja huoltoon.
 • Vuokrattavat kesämajat ja telttailu toivotaan sijoitettavan niin, että se on Kipparlahden silmukan päässä ja kartanon takana olevalla metsäisellä kukkulalla. Kipparlahden silmukkaan toivotaan lisää pysäköintialueita, jotka palvelisivat myös tätä tarkoitusta. Tällä alueella on myös kunnallistekniikkaa, joka mahdollistaa mahdolliset wc- ja suihkurakennukset.
 • Toivomme myös, että kaupunki rakentaisi kaupunkilaisille katetun grillikatoksen, jossa koululuokat ja retkeilijät voivat paistaa makkarat ja nauttia eväänsä. Hyvä paikka grillille olisi esimerkiksi Kivinokan nokassa tai nykyisen pallokentän reunassa. Emme esitä grillikotaa, joka edellyttäisi henkilökuntaa, vaan sadekatoksella suojattua muurattua tai teräksistä grilliä penkkeineen.
 • Alueella jo olevista rakennuksista, esimerkiksi Valkoisesta talosta, tulisi tehdä eri yhteisöjen ja kaupungin tukikohta, jossa esimerkiksi päiväretkeläiset (koululuokat, päiväkodit, seniorit, seurakunnat, uimaleiriläiset) voivat nauttia eväitä ja pitää sadetta.
 • Toivomme myös, että Maijan kioski, entinen Elannon myymälä, kunnostetaan ja suojellaan. Kioski tulisi säilyttää nykyisenkaltaisessa toiminnassa.
 • Nyt laadittavan suunnitelman tulisi ottaa kantaa alueen talvikäyttöön.
 • Vierasvenepaikkoja ja vesibussi-laituria tervehdimme ilolla ja toivomme näiden toteutuvan.

Toivomme, että voimme olla mukana asemakaavan laadinnassa, ja suunnittelu tapahtuu alueen yhteisöjä ja käyttäjiä aidosti kuunnellen. Suunnitteluperiaatteet ja karttaluonnokset ovat vielä niin alkutekijöissään, että toivomme saavamme tarkemman kaavaluonnoksen lausuntokierrokselle ennen kuin se viedään lautakuntaan.

 

Helsingissä 20.12.2019

Kivinokkalaiset ry

 

 

Kivinokan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistiin

”Kivinokan asemakaavan suunnittelun lähtökohtana ovat alueen luontoarvojen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kartanomiljöön ja perinteisen kesämajatoiminnan säilyminen sekä yleisen virkistyskäytön ja merellisen virkistyksen ja matkailun kehittäminen alueella.” Näin todetaan tänään julkaistussa suunnitelmassa.

Lue koko OAS täältä.

Voit vastata Kivinokan kehittämiskyselyyn täällä.

Hankkeen lähtökohdista keskustellaan asukastilaisuudessa ma 9.12. klo 17–19. Paikka: Kulosaaren yhteiskoulu Stålberginkuja 1, 00570 Helsinki. Kivinokkalaiset ry:n keskusteluhetki heti tilaisuuden jälkeen samassa paikassa kello 19-20.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 29.11.– 20.12.2019 seuraavissa paikoissa:

 • Herttoniemen kirjastossa, Kettutie 8C, 00800 Helsinki
 • Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, ala-aula
 • Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve- lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16, pe 10-15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 20.12.2019. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksestä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir- jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun- gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 – 16) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril- linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Palautetta voi jättää myös verkossa: kerrokantasi.hel.fi

 

 

Vuokraneuvottelut kaupungin kanssa avattu

Kivinokkalaiset ry:n, Ponnareiden ja JHL:n Helsingin yhteisjärjestön edustajat sekä kaupungin virkamiehet kokoontuivat 4. marraskuuta vuokrasopimusneuvotteluiden aloituskokoukseen. Kokouksessa käytiin läpi asemakaavan ja vuokrasopimusneuvotteluiden aikataulua.

Vuokrasopimusneuvotteluiden aluksi kuulimme alustavia suuntaviivoja asemakaavan sisällöstä ja aikataulusta.  Kivinokan alue on merkattu yleiskaavassa pääosin viher- ja virkistysalueeksi, osa kartanolta Kipparlahden silmukkaan merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi.  Kivinokalle laaditaan juuri asemakaavaa, jossa määritellään yksityiskohtaisesti alueen käyttötarkoitus sekä ohjataan rakentamista. Asemakaavassa esitetään  esimerkiksi rakennusten muoto ja sijoittuminen, leikkipaikkojen ja pysäköintialueiden sijainti ja mitoitus sekä rakennustapa. Asemakaavassa voidaan määrittää ja määrätä alueen suojelukohteet. Koska Kivinokka on merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi, myös suojeluesityksiä lienee tiedossa. Kivinokalle saadaan myös osoite, ja alueen nimistöä kerätään reittien nimeämistä varten.

Kivinokka säilyy jatkossakin osin kesämaja-alueena. Myös kesämajojen rakennustapaohje uusitaan ennen asemakaavan hyväksymistä. Uuden rakentamistapaohjeen voi ottaa käyttöön ennen asemakaavan valmistumista, johon menee 2-4 vuotta valitusten määrästä riippuen.

Kivinokalle laaditaan myös liikennesuunnitelma, joka ohjaa autoilua, jalankulkua ja pyöräilyä alueella. 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaksi ponsiesitystä, joiden perusteella selvitetään myös Rastilan leirintäalueiden toimintojen sijoittamista Kivinokkaan. Asemakaava tulee ottamaan kantaa myös tähän. Asemakaavassa määritetään yleiset kulkureitit kaupunkilaisille ja ne virkistystoiminnot, joita alueelle suunnitellaan tulevaisuudessa.

Kantaa pääsee ottamaan jo joulukuussa

Kaupungin virkamiehet ovat pitäneet aloituskokouksen Kivinokan asemakaavasta 30.10. Kivinokan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS tulee nähtäville marraskuun lopulla, ja alueen osallisilla eli kivinokkalaisilla, kaupunkilaisilla ja eri yhdistyksillä, on mahdollisuus ottaa kantaa suunnitteluperiaatteisiin kolmen viikon ajan.

Kaupunkiympäristötoimiala järjestää Kivinokan suunnitteluperiaatteiden esittelytilaisuuden joulukuun alussa. Lausuntoaika on todennäköisesti 29. marraskuuta – 20.  joulukuuta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee, miten valmisteluun voi osallistua ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan myös, miten kaavatyön edistymisestä tiedotetaan.

Aloitusvaiheessa laaditaan usein myös muuta valmisteluaineistoa, jossa kuvataan alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja mm. rakentamisen määrä ja sijoittaminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja muuhun valmisteluaineistoon voi tutustua kaupungintalolla,  kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, kaupungin verkkosivuilla sekä usein myös suunnittelualueen läheisyydessä esimerkiksi kirjastossa.  Suunnittelun tavoitteista, osallistumisesta ja vaikutusten arvioinnista voi kertoa mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan Helsingin kaupungin kirjaamoon. Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle. Tarkemmat ohjeet löytyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sen valmistuttua.

Kivinokkalaisten vuokrasopimus

Kivinokkalaiset ry:n maanvuokrasopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Tänä aikana maan vuokra ei ole noussut, vaan säilynyt samana. Maanvuokra tulee siis nousemaan selvästi. Esimerkiksi Lammassaaressa maanvuokra oli 378  euroa vuonna 2017, kun se Kivinokassa oli 310 euroa. Jatkossa alueen maanvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin, joten kesämajalaisten maanvuokra voi vaihdella vuosittain elinkustannusindeksin muuttuessa.
Kivokkalaiset ry:n osalta vuokrasopimus laaditaan valmiiksi helmikuuhun mennessä, ja uusi sopimus allekirjoitetaan ennen kesälomia. Vuokrasopimukseen liitettävissä sopimuksen muistioissa sovitaan myös yhdistyksen hallussa olevista rakennuksista sekä kaupungin ja yhdistyksen työnjaosta esimerkiksi jätehuollon ja käymälöiden ylläpidon osalta.
Jokainen kesämajalainen tekee kaupungin vuokrasopimuksen valmistuttua uuden vuokrasopimuksen Kivinokkalaiset ry:n kanssa. Tässä yhteydessä tarkistetaan, että kesämajalaisille lähetetyt huomautukset liian suurista terasseista tai ympäristön epäsiisteydestä on hoidettu kuntoon ja kesämajalaisella on kaupungin vaatimusten mukaisesti kirjat Helsingissä. Tuleva vuokrasopimus on voimassa vuokra-ajan loppuun saakka kaavoitusmuutoksista huolimatta.
Yhdistyksen tavoitteena on saada vuokrasopimus jatkettua vuoden 2032 loppuun saakka. Kivinokkalaiset tiedottaa näillä sivuilla kaavoituksen ja vuokrasopimusneuvotteluiden edistymisestä.

Kesävesi katkaistu maanantaina

Kivinokkalaiset ry:n vesimittari on haettu pois maanantaina, joten vettä ei enää tänä syksynä tipu. Pahoittelemme tietokatkoa Ennakkotieto oli, että vesi katkaistaan lauantaina 12. lokakuuta.

Vesitalkoot pidetään lauantaina 12. lokakuuta kello 11 alkaen. kokoontuminen puomilla.

Talkoolaisten sauna kaikille kesän talkoilijoille Kulosaaren kartanon saunalla lauantaina vesitalkoiden jälkeen kello 15 alkaen.

Talvisaunojen aikataulu 2019-2020

49054382_10156864329696870_363419151672279040_oKulosaaren kartanon sauna lämpiää talvikaudella lauantaisin kolmesta kuuteen. 

Saunamaksu 6 euroa/kerta. Mukaan saunakamppeet ja halutessasi makkara ja saunajuoma.

2019

5.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.

(Yleensä on ollut tapana tuoda tuohon joulua edeltävään saunavuoroon yhteismurkinaa).

2020

11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 7.3., 21.3., 4.4., 11.4. ja 25.4.

Vuokrasopimusneuvottelut alkavat marraskuun alussa

Saaritoimikunta on sopinut kaupungin edustajien kanssa, että uudesta maanvuokrasopimuksesta aletaan neuvotella marraskuun alussa. Kivinokkalaiset ry:n maanvuokrasopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Neuvotteluihin vaikuttanee asemakaavoitus, jossa määritellään Kivinokan tulevaisuutta ja alueen toimintoja. Esimerkiksi Lammassaaressa vuokrasopimusta jatkettiin kaavoitusvaiheessa vuosi kerrallaan. Saaritoimikunta toivoo, ettei alueelle tehtäisi näin lyhyitä sopimuksia. Tällöin alueen kehittäminen ja ylläpito pysähtyisi vuosiksi. Samanaikaisesti ovat katkolla myös Ponnareiden ja JHL:n alueen vuokrasopimukset.

 

Saaritoimikuntaan uusia jäseniä, kaavoitus puhutti syyskokouksessa

Kivinokkalaisten syyskokoukseen osallistui sunnuntaina sateisesta kelistä huolimatta 64 kesämajalaista. Kokous valitsi uudet jäsenet yhdistyksen hallitukseen, eli saaritoimikuntaan. Varsinaisiksi jäseniksi kahdeksi vuodeksi valittiin Markku Elo, Tiina Kaaresvirta, Mika Korkeakoski ja Timo Pyhälahti. Varajäseneksi yhdeksi vuodeksi valittiin Marko Lahti ja Leo Riski. Valinnat olivat yksimielisiä. Saaritoimikunnassa jatkavat Tuulevi Aaltonen, Sippo Falck, Teresa Kuusiniemi ja Riikka Rusanen. Saaritoimikunnan kausi alkaa vuoden 2020 alussa. Saaritoimikunta valitsee keskuudestaan Kivinokkalaiset 69695347_10157473900536870_6631050607304114176_nry:n puheenjohtajan.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Vastikkeet ja maanvuokrat säilyvät ennallaan. Talousarviossa varaudutaan saunan rakentamisen suunnittelu- ja lupakustannuksiin.

Asemakaava puhutti kokouksessa

Syyskokouksen aluksi kuultiin maisema-arkkitehti Maija Lounamaan yhteenveto asemakaavoitusprosessista ja siitä, missä vaiheessa kivinokkalaiset pääsevät vaikuttamaan kaavan sisältöön. Kaupunkiympäristötoimialalla, eli entisessä kaupunkisuunnitteluvirastossa kaavoituksen parissa työskentelevä Lounamaa uskoi, että kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS laaditaan jo syksyn aikana.  Aloituskokous on sovittu lokakuulle, ja Maija Lounamaa on nimetty syksyn ajaksi tekemään nimenomaan Kivinokan kaavaa. Kaupunki siis kuuluttaa  kaavoituksen alkamisesta syksyn aikana.

Osallistumissuunnitelma sisältää valmisteluaineiston, esimerkiksi suunnitelmaa havainnollistavia kuvia ja mahdollisesti laadittuja selvityksiä. Aineistot ovat julkisia ja te tulevat nähtäville kaupungin verkkosivuille ja kaupungintalolle. Tässä yhteydessä järjestetään asukastilaisuus tai mahdollisesti suunnittelupaja, joka on tarkoitettu kaikille niille, joita kaava koskettaa, jotka ovat osallisia. Myös viranomaisille järjestetään kaavan aloituskokous. Suunnittelun tavoitteista, osallistumisesta ja vaikutusten arvioinnista voi kertoa mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan kirjaamoon. Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle. Kaupunkiympäristötoimialalla laaditaan tämän jälkeen kaavaesitys, joka tulee nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Tässä vaiheessa on jälleen mahdollisuus lausua, kommentoida esitystä. Kaavan valmistelija laatii saapuneisiin lausuntoihin ja muistutuksiin vastaukset ja muuttaa ehdotusta tarpeen mukaan. Jos tehdyt muutokset ovat olennaisia, ehdotus asetetaan uudelleen julkisesti nähtäville. Kivinokan kaavasta päättää ensin kaupunkiympäristölautakunta. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Kivinokkalaisia kiinnosti tietysti se, säilyykö kesämajailu osana Kivinokkaa ja edellyttävätkö tulvarajat kesämajojen siirtämistä pois rannoilta, kuten Lammassaaressa. Lounamaa kertoi, että minkäänlaisia päätöksiä ei ole tehty. Hän totesi, että Kivinokan kesämaja-alue katsotaan kuitenkin kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueeksi, joten kesämajailun suhteen ei ole syytä olla huolissaan. Kesämajoille on Helsingissä yhä suurempi tarve, eli kehitys menee siihen suuntaan, että kesämaja-alueita todennäköisesti ennemminkin lisätään kuin vähennetään.

Lammassaaren asemakaavassa rannassa olevat 17 kesämajaa siirrettiin pois rannasta. Perusteina käytettiin sekä tulvarajaa (lattian oltava 2,6 m keskivesikorkeudesta) että yleisten rantareittien rakentamista. Kivinokan kohdalla päätöksiä ei ole tehty, Lounamaa sanoi.

Kaupunki tulee laatimaan asemakaavan lisäksi ns. yleissuunnitelman, johon merkitään alueen  käytön tavoitteet. Tämän suunnitelman pohjalta sitten laaditaan hankesuunnitelmia alueen kehittämiseksi. Eli esimerkiksi grillikatoksen, yleisen saunan tai uimarantarakennuksen rakentamiseksi. Kivinokalle laaditaan myös oma liikennesuunnitelma, jossa pyritään ratkaisemaan autoiluongelmaa.

Osa Kivinokasta on merkitty merellisen ja matkailun alueeksi. Merkintä koskee kartanon ympärillä olevaa aluetta. Meri-Rastilan leirintäalueen siirrosta on tehty valtuustoaloite, ja kaavottaja joutuu siis pohtimaan Kivinokan kaavan yhteydessä sitäkin vaihtoehtoa ja vastaamaan aloitteeseen. Kaupunginvaltuustossa leirintäalueen siirto ei ole kuitenkaan ole saanut kannatusta. Yksi toive Kivinokan tulevaisuuteen on ollut vesireitin saaminen takaisin Kivinokkaan. Sitäki pohditaan kaavan yhteydessä.

Syyskokoukselle oli myös jätetty aloite kaavoituksesta ja saaritoimikunnan kannasta tulvarajoihin. Aloitteessa kysyttiin muun muassa, kuka neuvottelee kaavasta. Saaritoimikunnasta kerrottiin, ettei neuvottelijoita ole nimetty. Saaritoimikunta nimeää neuvottelijat, kun kaavaprosessi lähtee liikkeelle. Siihen asti yhdistyksen hallitus hoitaa asiaa. Saaritoimikunta ei ole esittänyt kesämajojen siirtoa, eikä aja sitä alueella liikkuvista huhuista huolimatta.

Aloitteessa kysyttiin myös onko Kivinokkalaiset ry:llä omaa visiota kaavaksi. Saaritoimikunnan puheenjohtaja kertoi, että Kivinokkalaiset on yhdessä 27 järjestön kanssa jättänyt oman visionsa kaupunkiympärstölautakunnalle 2013. Tuo esitys voitti kaupunkisuunnitteluviraston esityksen Kivinokan asuntorakentamiseksi yleiskaavakäsittelyssä. Muita esityksiä ei ole laadittu. Saaritoimikunnasta on kuitenkin oltu aktiivisesti yhteydessä kaavoittajaan ja toimitettu heille esimerkiksi kesämajalaisille ja kaupunkilaisille tehty kysely, jolla selvitettiin toiveita Kivinokan kehittämiseksi. Saaritoimikunnan edustajat ovat myös tavanneet kaavottajaa ja esitelleet aluetta.

Aloitteessa kysyttiin myös Kivinokka kaikille -liikkeen roolista asemakaavoituksessa. Saaritoimikunnasta vastattiin, että Kivinokan kaavasta voivat lausua kaikki osalliset, myös Kivinokka kaikille -liike, JHL ry, Kulosaarelaiset, Herttoniemi-seura ja yksittäiset alueen ihmiset. Jokainen järjestö ja yhteisö laatii omat kannanottonsa, kuten Kivinokkalaisetkin.

Kokouksessa toivottiin, että Kivinokkalaiset järjestää oman keskustelun tai pajan kaavoituksesta syksyn aikana. Saaritoimikunta selvittää mahdollisen pajan aikataulua ja seuraa kaavoituksen alkamista.

Vuokrasopimus katkolla

Syksyllä on tavoitteena aloittaa myös vuokrasopimusneuvottelut, sillä Kivinokkalaisten vuokrasopimus päättyy vuoden 2020 lopussa. Kivinokkalaiset ry:n puheenjohtaja Anna Kähkönen kertoi, että kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kesämaja- ja siirtolapuutarha-alueiden vuokrasopimuksia jatketaan tällä hetkellä vain vuoteen 2032 saakka, joten pisin mahdollinen vuokrasopimus on 12 vuotta. Kaikkien kesämajalaisten vuokrasopimukset kirjoitetaan uusiksi tässä yhteydessä. Samalla tarkastetaan kaikkien kesämajalaisten kotikunnat.

Syksyllä majojen tarkastuskierros

Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Kähkönen kertoi, että syksyllä tarkastetaan jälleen kaikki kesämajat. Tarkastuksen yhteydessä katsotaan, ovatko ne kesämajat, joille on lähetetty huomautus, tehneet vaadittavat korjaukset. Huomiota kiinnitetään ympäristön siisteyteen, luvattomiin rakennelmiin, liian suuriin terasseihin ja ”piharakennelmiin”. Useille kesämajalaisille on jaettu huomautuksia liian isoista terasseista, muovikatoksista ja rakennusjätteistä. Uusien vuokrasopimuksien allekirjoittamisen yhteydessä tarkastetaan, että huomautetut asiat on korjattu asianmukaiselle tasolle. Sitä ennen vuokrasopimusta ei jatketa.

Saaritoimikunnasta muistutettiin, että kaikkeen rakentamiseen on haettava lupa saaritoimikunnalta. Tämän kesän aikana on taas ilmestynyt yli 20 neliön terasseja, jotka on purettava. Terassin maksimikoko on seitsemän neliötä, kaiteita ei saa laittaa ilman poikkeuslupaa ja terassin piirrustuksille on haettava lupa saaritoimikunnalta.

Kokouksessa muistutettiin myös, että Kivinokkaan on ilmestynyt luvattomia risu- ja puutarhajätekasoja. Yksi esimerkiksi Pihlajatiellä. Puutarhajäte, eli risut ja esimerkiksi kitketty kurtturuusu ja Japanin tatar on jätettävä luontoon maatumaan. Niitä ei saa kasata kompostikasoihin.

 

 

 

Syystalkoissa kaksi roskalavaa

Kivinokkalaiset ry:n syystalkoot järjestetään lauantaina 7. syyskuuta kello 11 alkaen. Tilaamme uimarannalle kaksi roskalavaa, toisen sekajätteille ja toisen metalliromulle. Siivoamme yhdistyksen yhteiset tilat talvikuntoon ja keräämme ympäristöön kertynyttä romua pois luonnosta. Kokoontuminen tanssilavan edustalla. Ethän tuo ongelmajätettä, puutarhajätettä tai painekyllästettyä lautaa roskalavoille. Remontti- tai rakennusjäteen jokainen kuljettaa omin keinoin Sortti-asemalle.

Syyskokouksessa valitaan uusi saaritoimikunta

Kivinokkalaiset ry:n syyskokous pidetään sunnuntaina 8. syyskuuta kello 14 tanssilavan edustalla.

60606905_2229700620419143_9030516503341957120_o

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Lisäksi valitaan enintään neljä jäsentä kahdeksi vuodeksi saaritoimikuntaan ja kaksi varajäsentä yhdeksi vuodeksi.

Määräaikaan mennessä kokoukselle on jätetty yksi aloite, joka käsitellään myös kokouksessa.

Helsingin kaupunkiympäristötoimialan edustaja, maisema-arkkitehti Maija Lounamaa kertoo kokouksen aluksi Kivinokan asemakaavan aikataulusta, tulvarajoista ja siitä, miten kaavaprosessi etenee.

Tervetuloa kokoukseen!

Esityslista

Aloite