Saaritoimikuntaan uusia jäseniä, kaavoitus puhutti syyskokouksessa

Kivinokkalaisten syyskokoukseen osallistui sunnuntaina sateisesta kelistä huolimatta 64 kesämajalaista. Kokous valitsi uudet jäsenet yhdistyksen hallitukseen, eli saaritoimikuntaan. Varsinaisiksi jäseniksi kahdeksi vuodeksi valittiin Markku Elo, Tiina Kaaresvirta, Mika Korkeakoski ja Timo Pyhälahti. Varajäseneksi yhdeksi vuodeksi valittiin Marko Lahti ja Leo Riski. Valinnat olivat yksimielisiä. Saaritoimikunnassa jatkavat Tuulevi Aaltonen, Sippo Falck, Teresa Kuusiniemi ja Riikka Rusanen. Saaritoimikunnan kausi alkaa vuoden 2020 alussa. Saaritoimikunta valitsee keskuudestaan Kivinokkalaiset 69695347_10157473900536870_6631050607304114176_nry:n puheenjohtajan.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Vastikkeet ja maanvuokrat säilyvät ennallaan. Talousarviossa varaudutaan saunan rakentamisen suunnittelu- ja lupakustannuksiin.

Asemakaava puhutti kokouksessa

Syyskokouksen aluksi kuultiin maisema-arkkitehti Maija Lounamaan yhteenveto asemakaavoitusprosessista ja siitä, missä vaiheessa kivinokkalaiset pääsevät vaikuttamaan kaavan sisältöön. Kaupunkiympäristötoimialalla, eli entisessä kaupunkisuunnitteluvirastossa kaavoituksen parissa työskentelevä Lounamaa uskoi, että kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS laaditaan jo syksyn aikana.  Aloituskokous on sovittu lokakuulle, ja Maija Lounamaa on nimetty syksyn ajaksi tekemään nimenomaan Kivinokan kaavaa. Kaupunki siis kuuluttaa  kaavoituksen alkamisesta syksyn aikana.

Osallistumissuunnitelma sisältää valmisteluaineiston, esimerkiksi suunnitelmaa havainnollistavia kuvia ja mahdollisesti laadittuja selvityksiä. Aineistot ovat julkisia ja te tulevat nähtäville kaupungin verkkosivuille ja kaupungintalolle. Tässä yhteydessä järjestetään asukastilaisuus tai mahdollisesti suunnittelupaja, joka on tarkoitettu kaikille niille, joita kaava koskettaa, jotka ovat osallisia. Myös viranomaisille järjestetään kaavan aloituskokous. Suunnittelun tavoitteista, osallistumisesta ja vaikutusten arvioinnista voi kertoa mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan kirjaamoon. Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle. Kaupunkiympäristötoimialalla laaditaan tämän jälkeen kaavaesitys, joka tulee nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Tässä vaiheessa on jälleen mahdollisuus lausua, kommentoida esitystä. Kaavan valmistelija laatii saapuneisiin lausuntoihin ja muistutuksiin vastaukset ja muuttaa ehdotusta tarpeen mukaan. Jos tehdyt muutokset ovat olennaisia, ehdotus asetetaan uudelleen julkisesti nähtäville. Kivinokan kaavasta päättää ensin kaupunkiympäristölautakunta. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Kivinokkalaisia kiinnosti tietysti se, säilyykö kesämajailu osana Kivinokkaa ja edellyttävätkö tulvarajat kesämajojen siirtämistä pois rannoilta, kuten Lammassaaressa. Lounamaa kertoi, että minkäänlaisia päätöksiä ei ole tehty. Hän totesi, että Kivinokan kesämaja-alue katsotaan kuitenkin kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueeksi, joten kesämajailun suhteen ei ole syytä olla huolissaan. Kesämajoille on Helsingissä yhä suurempi tarve, eli kehitys menee siihen suuntaan, että kesämaja-alueita todennäköisesti ennemminkin lisätään kuin vähennetään.

Lammassaaren asemakaavassa rannassa olevat 17 kesämajaa siirrettiin pois rannasta. Perusteina käytettiin sekä tulvarajaa (lattian oltava 2,6 m keskivesikorkeudesta) että yleisten rantareittien rakentamista. Kivinokan kohdalla päätöksiä ei ole tehty, Lounamaa sanoi.

Kaupunki tulee laatimaan asemakaavan lisäksi ns. yleissuunnitelman, johon merkitään alueen  käytön tavoitteet. Tämän suunnitelman pohjalta sitten laaditaan hankesuunnitelmia alueen kehittämiseksi. Eli esimerkiksi grillikatoksen, yleisen saunan tai uimarantarakennuksen rakentamiseksi. Kivinokalle laaditaan myös oma liikennesuunnitelma, jossa pyritään ratkaisemaan autoiluongelmaa.

Osa Kivinokasta on merkitty merellisen ja matkailun alueeksi. Merkintä koskee kartanon ympärillä olevaa aluetta. Meri-Rastilan leirintäalueen siirrosta on tehty valtuustoaloite, ja kaavottaja joutuu siis pohtimaan Kivinokan kaavan yhteydessä sitäkin vaihtoehtoa ja vastaamaan aloitteeseen. Kaupunginvaltuustossa leirintäalueen siirto ei ole kuitenkaan ole saanut kannatusta. Yksi toive Kivinokan tulevaisuuteen on ollut vesireitin saaminen takaisin Kivinokkaan. Sitäki pohditaan kaavan yhteydessä.

Syyskokoukselle oli myös jätetty aloite kaavoituksesta ja saaritoimikunnan kannasta tulvarajoihin. Aloitteessa kysyttiin muun muassa, kuka neuvottelee kaavasta. Saaritoimikunnasta kerrottiin, ettei neuvottelijoita ole nimetty. Saaritoimikunta nimeää neuvottelijat, kun kaavaprosessi lähtee liikkeelle. Siihen asti yhdistyksen hallitus hoitaa asiaa. Saaritoimikunta ei ole esittänyt kesämajojen siirtoa, eikä aja sitä alueella liikkuvista huhuista huolimatta.

Aloitteessa kysyttiin myös onko Kivinokkalaiset ry:llä omaa visiota kaavaksi. Saaritoimikunnan puheenjohtaja kertoi, että Kivinokkalaiset on yhdessä 27 järjestön kanssa jättänyt oman visionsa kaupunkiympärstölautakunnalle 2013. Tuo esitys voitti kaupunkisuunnitteluviraston esityksen Kivinokan asuntorakentamiseksi yleiskaavakäsittelyssä. Muita esityksiä ei ole laadittu. Saaritoimikunnasta on kuitenkin oltu aktiivisesti yhteydessä kaavoittajaan ja toimitettu heille esimerkiksi kesämajalaisille ja kaupunkilaisille tehty kysely, jolla selvitettiin toiveita Kivinokan kehittämiseksi. Saaritoimikunnan edustajat ovat myös tavanneet kaavottajaa ja esitelleet aluetta.

Aloitteessa kysyttiin myös Kivinokka kaikille -liikkeen roolista asemakaavoituksessa. Saaritoimikunnasta vastattiin, että Kivinokan kaavasta voivat lausua kaikki osalliset, myös Kivinokka kaikille -liike, JHL ry, Kulosaarelaiset, Herttoniemi-seura ja yksittäiset alueen ihmiset. Jokainen järjestö ja yhteisö laatii omat kannanottonsa, kuten Kivinokkalaisetkin.

Kokouksessa toivottiin, että Kivinokkalaiset järjestää oman keskustelun tai pajan kaavoituksesta syksyn aikana. Saaritoimikunta selvittää mahdollisen pajan aikataulua ja seuraa kaavoituksen alkamista.

Vuokrasopimus katkolla

Syksyllä on tavoitteena aloittaa myös vuokrasopimusneuvottelut, sillä Kivinokkalaisten vuokrasopimus päättyy vuoden 2020 lopussa. Kivinokkalaiset ry:n puheenjohtaja Anna Kähkönen kertoi, että kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kesämaja- ja siirtolapuutarha-alueiden vuokrasopimuksia jatketaan tällä hetkellä vain vuoteen 2032 saakka, joten pisin mahdollinen vuokrasopimus on 12 vuotta. Kaikkien kesämajalaisten vuokrasopimukset kirjoitetaan uusiksi tässä yhteydessä. Samalla tarkastetaan kaikkien kesämajalaisten kotikunnat.

Syksyllä majojen tarkastuskierros

Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Kähkönen kertoi, että syksyllä tarkastetaan jälleen kaikki kesämajat. Tarkastuksen yhteydessä katsotaan, ovatko ne kesämajat, joille on lähetetty huomautus, tehneet vaadittavat korjaukset. Huomiota kiinnitetään ympäristön siisteyteen, luvattomiin rakennelmiin, liian suuriin terasseihin ja “piharakennelmiin”. Useille kesämajalaisille on jaettu huomautuksia liian isoista terasseista, muovikatoksista ja rakennusjätteistä. Uusien vuokrasopimuksien allekirjoittamisen yhteydessä tarkastetaan, että huomautetut asiat on korjattu asianmukaiselle tasolle. Sitä ennen vuokrasopimusta ei jatketa.

Saaritoimikunnasta muistutettiin, että kaikkeen rakentamiseen on haettava lupa saaritoimikunnalta. Tämän kesän aikana on taas ilmestynyt yli 20 neliön terasseja, jotka on purettava. Terassin maksimikoko on seitsemän neliötä, kaiteita ei saa laittaa ilman poikkeuslupaa ja terassin piirrustuksille on haettava lupa saaritoimikunnalta.

Kokouksessa muistutettiin myös, että Kivinokkaan on ilmestynyt luvattomia risu- ja puutarhajätekasoja. Yksi esimerkiksi Pihlajatiellä. Puutarhajäte, eli risut ja esimerkiksi kitketty kurtturuusu ja Japanin tatar on jätettävä luontoon maatumaan. Niitä ei saa kasata kompostikasoihin.