Infokirje kivinokkalaisille

Mukavaa alkanutta vuotta 2022 kaikille kivinokkalaisille! Tässä tulee ajankohtaista infoa Kivinokkalaiset ry:n saaritoimikunnalta.

Syyskokous 2021

Viime vuoden syksyllä pidettiin sääntömääräinen yhdistyksen syyskokous. Siellä päätettiin saaritoimikunnan eli yhdistyksemme hallituksen jäsenet. Hallituksessa ovat vuonna 2022:

Antti Möller
Satu Leino
Tuulevi Aaltonen
Mika Korkeakoski
Sippo Falck
Valtteri Komulainen
Vesa-Matti Virtanen

Syyskokouksessa käsiteltiin myös yksi aloite. Aloitteessa ehdotettiin, että yhdistys voisi rahallisesti tukea kesämajalaisten toteuttamia, kaikkia kivinokkalaisia yhteisesti hyödyttäviä rakennus- ja parannushankkeita alueella. Syyskokous hyväksyi aloitteen saaritoimikunnan ehdottamalla tavalla muokaten: vuonna 2022 tehdään aloitteen mukainen kokeilu, jonka kokonaisbudjetti on 1000 euroa. Yksittäistä hanketta tuetaan enimmillään 50 prosenttia materiaalikustannuksista niin, että korvaus voi olla enimmillään 200 euroa. Ennen projektin aloitusta tulee tehdä esitys saaritoimikunnalle, joka tekee arvion yhteishyödyllisyydestä (esim. yhteisen vesipisteen kunnostaminen) ja sen pohjalta päätöksen 2 viikon kuluessa.

Saaritoimikunnan vastuunjako

Saaritoimikunta kokoontui 20.1. järjestäytymiskokoukseen, jossa päätettiin vastuutehtävät. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Antti Möller, ja sihteerinä jatkaa Satu Leino. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tuulevi Aaltonen.

Muita vastuutehtäviä:

Veneilyvastaava: Mika Korkeakoski
Huoltotoimikunta: Tuulevi Aaltonen, Sippo Falck, Vesa-Matti Virtanen
Rakennustapaohjeen tulkinta: koko saaritoimikunta
Palstavastaava: Jenni Föhr-Suomalainen
Viestintä ja tiedotus: Antti Möller, Satu Leino
Nettisivujen uudistaminen: Valtteri Komulainen
Mahdolliset tapahtumat: tapauskohtaisesti jäsenistöä hyödyntäen

Saaritoimikunnan tavoittaa parhaiten sähköpostilla osoitteesta saaritoimikunta@kivinokka.fi.

Mökkimurroista

Joulukuun alussa Kivinokkalaiset ry:n ja Ponnistuksen alueella murtauduttiin noin 50 kesämajaan kahtena peräkkäisenä yönä. Poliisi on selvittänyt murtoja, mutta toistaiseksi tekijää ei ole saatu kiinni.

Kioskitoiminta isolla uimarannalla

Saaritoimikunta käy parhaillaan neuvotteluita kioskitoiminnan jatkamisesta viime vuoden tapaan isolla uimarannalla. Keskustelua käydään hyvässä hengessä viime vuoden kahvilayrittäjän kanssa. Kaupungilta on saatu poikkeuslupa jatkaa kahvilatoimintaa samassa Studio-rakennuksessa ainakin vielä vuoden 2022 ajan.

Asemakaavan tilanne

Kivinokkaan ollaan laatimassa ensimmäistä asemakaavaa. Kivinokkalaiset ry jätti muistutuksen syksyllä julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi tulleeseen asemakaavaehdotukseen, joka ei kaikilta osin noudattanut kaupunkiympäristölautakunnan päätöksiä ja sisälsi siten yhä epäkohtia. Muistutus kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Asemakaava menee seuraavaksi kaupunkiympäristölautakuntaan päätettäväksi alkuvuoden aikana. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Kivinokkalaiset ry seuraa tilannetta ja jatkaa yhteydenpitoa lautakunnan jäseniin.

Yhdistyksen muistutus asemakaavaehdotukseen

Kivinokkalaiset ry on jättänyt Helsingin kaupungille virallisen muistutuksen Kivinokan asemakaavaehdotukseen. Muistutus ottaa kantaa niihin epäkohtiin, joita asemakaavassa vielä ilmenee. Muistutus on kokonaisuudessaan alla:

Haluamme kiittää kaavoittajia rakentavasta vuorovaikutuksesta kaavoitusprosessin aikana. Kivinokan asemakaavaehdotus sisältää paljon hyviä elementtejä ja toimintoja, jotka tekevät Kivinokasta viihtyisämmän paikan niin kesämajalaisille kuin kaikille muillekin helsinkiläisille. Olemme iloisia tästä yleiskehityksestä.

Asemakaavaehdotuksessa on silti yhä merkittäviä epäkohtia, jotka tuottavat turhaa vastakkainasettelua yli 80-vuotiaan kesämajaperinteen ja yleisen virkistyskäytön välille. Kaikille Kivinokan käyttäjille löytyy hyvin tilaa Kivinokasta, kunhan eri käyttäjäryhmien toiveita ja tarpeita kunnioitetaan.

Asemakaavaehdotus ei kaikilta osin noudata kaupunkiympäristölautakunnan kesäkuussa 2021 tekemää yksimielistä päätöstä, jonka mukaan ”Kaavamerkinnät täsmennetään niin, että kaava ei edellytä mökkien siirtoja”. Alla kohdat 1-6 liittyvät kiinteästi tähän.

Esitämme, että seuraavat asemakaavaehdotuksen epäkohdat tulisi korjata:

1. Asemakaavamerkinnät-dokumentissa lukee ympyrällä merkittyjen kesämajojen kohdalla, että ”Rakennusala poistetaan käytöstä, KUN kesämaja siirretään toiseen paikkaan.” Tämä on selvässä ristiriidassa edellä mainitun lautakunnan päätöksen kanssa, sillä näin ilmaistuna kaava antaa ymmärtää, että kesämajat tullaan siirtämään. Kaavamerkinnät on lainvoimainen dokumentti, johon ei saa jäädä epäselvyyksiä tai tulkinnanvaraisuuksia.
→ Teksti tulee korjata muotoon ”Rakennusala poistetaan käytöstä, JOS kesämaja siirretään toiseen paikkaan.” Näin asia onkin ilmaistu kaavaselostuksessa sivulla 21. Kaavaselostuksen muotoilu on yhtäpitävä lautakunnan palautuspäätöksen kanssa, joten korjaus on tehtävä sen mukaisesti.

2. Kaavaselostukseen olisi hyvä kirjata yksiselitteisesti auki, että kaikki mahdolliset kesämajojen siirrot ovat täysin vapaaehtoisia. Tämä ilmentäisi lautakunnan päätöstä. → Kirjoitetaan auki esimerkiksi kaavaselostuksen sivulle 21, että kaikki mahdolliset kesämajojen siirrot ovat täysin vapaaehtoisia.

3. Ison uimarannan luoteispuolella sijaitseva vl-2-uimalaituri on sijoitettu kahden kesämajan väliin, uimarannasta sivuun. Niin kauan kuin nuo kesämajat ovat nykyisillä paikoillaan, ei tuohon kohtaan rantaa voi uimalaituria tai uimarantaa tehdä.

→ Esitämme, että uimalaiturin paikka siirretään kohti kaakkoa, nykyisen uimarannan kohdalle. Tällä tavalla uimalaiturin käyttöä on myös uimarannalla olevien vanhempien helpompi valvoa.

4. Asemakaavaehdotuksen karttaan on nyt merkitty ympyrällä yli kolme kertaa enemmän kesämajoja, jotka voi vapaaehtoisesti siirtää ja jotka kaavan mukaan ”rajoittavat yleistä virkistyskäyttöä”. Tämä merkittyjen kesämajojen lisäys on selvässä ristiriidassa lautakunnan päätökseen, jonka mukaan kesämajatoiminta saa jatkua nykyisellään.
→ Esitämme, että ympyrällä merkittyjen kesämajojen määrä vähennetään siihen samaan lukumäärään, joka oli asemakaavassa oli vielä kesäkuussa 2021.

5. Ympyrällä merkityt kesämajat on kuvattu kaavamerkinnät-dokumentissa “yleistä virkistyskäyttöä rajoittaviksi”. Samassa yhteydessä viitataan tulvarajoihin, joita kuitenkaan ei virallisesti sovelleta kesämajojen kaltaisiin, viemäröimättömiin rakenteisiin. Tulvarajan alla olevat kesämajapaikat voivat olla hankalia mutta ne eivät silti estä paikan käyttöä.
→ “Yleistä virkistyskäyttöä rajoittava”ilmaus on negatiivisesti leimaava eikä tällainen uusi luonnehdinta perustu lautakunnan päätökseen. Ilmaus tulee poistaa kaavamerkinnöistä ja kaavaselostuksesta.

6. Kaavaselostuksessa on yhä vanhoja, lautakunnan kesäkuun päätöstä ennen tehtyjä havainnekuvia, joissa kesämajoja on poistettu. Sellainen löytyy esimerkiksi yleissuunnitelman sivulta 21. Nämä kuvat eivät kunnioita lautakunnan päätöstä.
→ Kaavaselostuksesta tulee poistaa kaikki lautakunnan päätöksen kanssa ristiriidassa olevat havainnekuvat.

7. Korjataan muotoilu “Olemassaolevan rakennuksen saa peruskorjata ja tuhoutuneen rakennuksen saa korvata uudella rakennuksella” muotoon “Olemassa olevan rakennuksen saa peruskorjata ja korvata uudella rakennuksella.”

On tulkinnanvaraista määrittää, että milloin kesämaja on niin huonokuntoinen (esim. kosteuden tai homeen vaurioittama tai käyttökelvottomuudella uhkaama), että sen voi tulkita tuhoutuneeksi. Huonoon kuntoon päässeen ja homeesta kärsivän pienen kevytrakenteisen kesämajan peruskorjaus on käytännössä usein uuden rakentamista. Uusien majojen rakennetta säätelee rakennustapaohje, joten niistä tulee sekä alueelle sopivia että täysin hyväkuntoisia.

8. Suojeltavaksi sovittu vessa: kaavakarttaan on merkitty oikea vessa mutta kaavaselostuksessa oleva kuva on väärä. Eli kartta on oikeassa, kaavaselostuksen kuva väärässä.
→ Kaavaselostukseen on otettava uusi kuva oikeasta vessasta.

9. Kaavaselostus sivulla 20 jättää mainitsematta Kivinokkalaiset ry:n hallinnoiman nk. Vahtituvan, joka sijaitsee ison parkkipaikan ja portin vieressä. Vahtitupa toimii Kivinokkalaiset ry:n toimistona ja työkaluvarastona. Rannalla sijaitseva Studio ei sen sijaan ole Kivinokkalaiset ry:n toimisto.
→ Uimarannan vieressä sijaitsee yhdistykselle kuuluva Tanssipaviljonki ja kioskirakennus Studio-mökki. Parkkipaikan luona sijaitsee Vahtitupa, jota käytetään toimistona ja työkaluvarastona.

Yhteistyöterveisin,
Kivinokkalaiset ry, Antti Möller, puheenjohtaja