Author Archives: Kivinokkalaiset ry

Pidetään majojen ympäristö luonnonmukaisena

Saaritoimikunnalle on tullut useampi palaute majojen ympäristöön rakentamisesta, jota ei saa kaupungin sääntöjen mukaan tehdä. Myös kaupunki on antanut asiasta palautetta. 

Kesämajan ympäristö tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena. Sitä EI saa rajata tai käsitellä näillä keinoin:
– aitaamalla
– istutuksin
– pensasaidoin tai puita/pensaita poistamalla
– kiveyksin tai muilla keinoilla. 

Muistattehan siis, että vuokralaisella on oikeus vain majan pitoon puistoalueella, ei majaa ympäröivän maa-alueen käsittelyyn. Tavoitteena on luonnonmukainen kesämaja-alue, ei siirtolapuutarha-alue. 

Tulossa on kaupungin vaatima tarkastuskierros, jolloin asiaan tullaan puuttumaan. Poistattehan siis mahdolliset ylimääräiset rakennelmat ja istutukset.

Kun pidämme itse Kivinokasta huolta, se vähentää kaupungin tarvetta puuttua asiaan.

Yhteistyöterveisin,
Saaritoimikunta

Tiedote Kivinokan veneilijöille

Kivinokkalaiset ry:n alueella on kaavassa veneille määritelty alue, jossa säilytetään vain ajantasaisella ja maksetulla poletilla varustettuja veneitä. Veneiden säilytys muilla alueilla on kielletty. Huonokuntoiset, poletittomat veneet tulkitaan hylätyiksi tai luvattomaksi roskaamiseksi kaupungin alueella.

Helsingin kaupunki on tarkastanut 19.4.2023 Kivinokan rannoilla olevat huonokuntoiset veneet ja laittanut poisto/siirtokehotuksen 4.5.2023 mennessä. Tämän jälkeen kaupunki poistaa hylätyiksi tulkitut veneet kaatopaikalle. Jos huomaat oman tai tuttavasi näiden veneiden joukossa, olethan yhteydessä ennen 4.5.2023 Helsingin kaupunkiin ja saaritoimikuntaan. Yhteystiedot löytyvät veneisiin jätetyistä poistokehoituksista.

Lisäksi kaupunki on huomauttanut kaavassa määrätyn säilytyspaikan ulkopuolella olleista veneistä. Nämä veneet tulee siirtää välittömästi kaavassa määrätylle säilytyspaikalle Elannon kioskin ja Kivinokan kärjen väliselle maakaistaleelle. Kaupunki tulee tarkastuskäynnille uudelleen kesän alussa, ja tällöin veneiden tulee sijaita niille kaavassa määrätylle maa-alueella. 

Alla muutamia esimerkkikuvia poistokehoituksen saaneista ja väärin sijoitetuista veneistä.

Kaupungin tekemien venepoistojen yhteydessä kivinokkalaisilla on mahdollista talkoilla siivota rantaa, jotta sinne kuulumaton jäte saadaan pois. Pidetään Kivinokan rannat siisteinä yhdessä!

Infokirje kivinokkalaisille

Mukavaa alkanutta vuotta 2022 kaikille kivinokkalaisille! Tässä tulee ajankohtaista infoa Kivinokkalaiset ry:n saaritoimikunnalta.

Syyskokous 2021

Viime vuoden syksyllä pidettiin sääntömääräinen yhdistyksen syyskokous. Siellä päätettiin saaritoimikunnan eli yhdistyksemme hallituksen jäsenet. Hallituksessa ovat vuonna 2022:

Antti Möller
Satu Leino
Tuulevi Aaltonen
Mika Korkeakoski
Sippo Falck
Valtteri Komulainen
Vesa-Matti Virtanen

Syyskokouksessa käsiteltiin myös yksi aloite. Aloitteessa ehdotettiin, että yhdistys voisi rahallisesti tukea kesämajalaisten toteuttamia, kaikkia kivinokkalaisia yhteisesti hyödyttäviä rakennus- ja parannushankkeita alueella. Syyskokous hyväksyi aloitteen saaritoimikunnan ehdottamalla tavalla muokaten: vuonna 2022 tehdään aloitteen mukainen kokeilu, jonka kokonaisbudjetti on 1000 euroa. Yksittäistä hanketta tuetaan enimmillään 50 prosenttia materiaalikustannuksista niin, että korvaus voi olla enimmillään 200 euroa. Ennen projektin aloitusta tulee tehdä esitys saaritoimikunnalle, joka tekee arvion yhteishyödyllisyydestä (esim. yhteisen vesipisteen kunnostaminen) ja sen pohjalta päätöksen 2 viikon kuluessa.

Saaritoimikunnan vastuunjako

Saaritoimikunta kokoontui 20.1. järjestäytymiskokoukseen, jossa päätettiin vastuutehtävät. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Antti Möller, ja sihteerinä jatkaa Satu Leino. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tuulevi Aaltonen.

Muita vastuutehtäviä:

Veneilyvastaava: Mika Korkeakoski
Huoltotoimikunta: Tuulevi Aaltonen, Sippo Falck, Vesa-Matti Virtanen
Rakennustapaohjeen tulkinta: koko saaritoimikunta
Palstavastaava: Jenni Föhr-Suomalainen
Viestintä ja tiedotus: Antti Möller, Satu Leino
Nettisivujen uudistaminen: Valtteri Komulainen
Mahdolliset tapahtumat: tapauskohtaisesti jäsenistöä hyödyntäen

Saaritoimikunnan tavoittaa parhaiten sähköpostilla osoitteesta saaritoimikunta@kivinokka.fi.

Mökkimurroista

Joulukuun alussa Kivinokkalaiset ry:n ja Ponnistuksen alueella murtauduttiin noin 50 kesämajaan kahtena peräkkäisenä yönä. Poliisi on selvittänyt murtoja, mutta toistaiseksi tekijää ei ole saatu kiinni.

Kioskitoiminta isolla uimarannalla

Saaritoimikunta käy parhaillaan neuvotteluita kioskitoiminnan jatkamisesta viime vuoden tapaan isolla uimarannalla. Keskustelua käydään hyvässä hengessä viime vuoden kahvilayrittäjän kanssa. Kaupungilta on saatu poikkeuslupa jatkaa kahvilatoimintaa samassa Studio-rakennuksessa ainakin vielä vuoden 2022 ajan.

Asemakaavan tilanne

Kivinokkaan ollaan laatimassa ensimmäistä asemakaavaa. Kivinokkalaiset ry jätti muistutuksen syksyllä julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi tulleeseen asemakaavaehdotukseen, joka ei kaikilta osin noudattanut kaupunkiympäristölautakunnan päätöksiä ja sisälsi siten yhä epäkohtia. Muistutus kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Asemakaava menee seuraavaksi kaupunkiympäristölautakuntaan päätettäväksi alkuvuoden aikana. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Kivinokkalaiset ry seuraa tilannetta ja jatkaa yhteydenpitoa lautakunnan jäseniin.

Yhdistyksen muistutus asemakaavaehdotukseen

Kivinokkalaiset ry on jättänyt Helsingin kaupungille virallisen muistutuksen Kivinokan asemakaavaehdotukseen. Muistutus ottaa kantaa niihin epäkohtiin, joita asemakaavassa vielä ilmenee. Muistutus on kokonaisuudessaan alla:

Haluamme kiittää kaavoittajia rakentavasta vuorovaikutuksesta kaavoitusprosessin aikana. Kivinokan asemakaavaehdotus sisältää paljon hyviä elementtejä ja toimintoja, jotka tekevät Kivinokasta viihtyisämmän paikan niin kesämajalaisille kuin kaikille muillekin helsinkiläisille. Olemme iloisia tästä yleiskehityksestä.

Asemakaavaehdotuksessa on silti yhä merkittäviä epäkohtia, jotka tuottavat turhaa vastakkainasettelua yli 80-vuotiaan kesämajaperinteen ja yleisen virkistyskäytön välille. Kaikille Kivinokan käyttäjille löytyy hyvin tilaa Kivinokasta, kunhan eri käyttäjäryhmien toiveita ja tarpeita kunnioitetaan.

Asemakaavaehdotus ei kaikilta osin noudata kaupunkiympäristölautakunnan kesäkuussa 2021 tekemää yksimielistä päätöstä, jonka mukaan ”Kaavamerkinnät täsmennetään niin, että kaava ei edellytä mökkien siirtoja”. Alla kohdat 1-6 liittyvät kiinteästi tähän.

Esitämme, että seuraavat asemakaavaehdotuksen epäkohdat tulisi korjata:

1. Asemakaavamerkinnät-dokumentissa lukee ympyrällä merkittyjen kesämajojen kohdalla, että ”Rakennusala poistetaan käytöstä, KUN kesämaja siirretään toiseen paikkaan.” Tämä on selvässä ristiriidassa edellä mainitun lautakunnan päätöksen kanssa, sillä näin ilmaistuna kaava antaa ymmärtää, että kesämajat tullaan siirtämään. Kaavamerkinnät on lainvoimainen dokumentti, johon ei saa jäädä epäselvyyksiä tai tulkinnanvaraisuuksia.
→ Teksti tulee korjata muotoon ”Rakennusala poistetaan käytöstä, JOS kesämaja siirretään toiseen paikkaan.” Näin asia onkin ilmaistu kaavaselostuksessa sivulla 21. Kaavaselostuksen muotoilu on yhtäpitävä lautakunnan palautuspäätöksen kanssa, joten korjaus on tehtävä sen mukaisesti.

2. Kaavaselostukseen olisi hyvä kirjata yksiselitteisesti auki, että kaikki mahdolliset kesämajojen siirrot ovat täysin vapaaehtoisia. Tämä ilmentäisi lautakunnan päätöstä. → Kirjoitetaan auki esimerkiksi kaavaselostuksen sivulle 21, että kaikki mahdolliset kesämajojen siirrot ovat täysin vapaaehtoisia.

3. Ison uimarannan luoteispuolella sijaitseva vl-2-uimalaituri on sijoitettu kahden kesämajan väliin, uimarannasta sivuun. Niin kauan kuin nuo kesämajat ovat nykyisillä paikoillaan, ei tuohon kohtaan rantaa voi uimalaituria tai uimarantaa tehdä.

→ Esitämme, että uimalaiturin paikka siirretään kohti kaakkoa, nykyisen uimarannan kohdalle. Tällä tavalla uimalaiturin käyttöä on myös uimarannalla olevien vanhempien helpompi valvoa.

4. Asemakaavaehdotuksen karttaan on nyt merkitty ympyrällä yli kolme kertaa enemmän kesämajoja, jotka voi vapaaehtoisesti siirtää ja jotka kaavan mukaan ”rajoittavat yleistä virkistyskäyttöä”. Tämä merkittyjen kesämajojen lisäys on selvässä ristiriidassa lautakunnan päätökseen, jonka mukaan kesämajatoiminta saa jatkua nykyisellään.
→ Esitämme, että ympyrällä merkittyjen kesämajojen määrä vähennetään siihen samaan lukumäärään, joka oli asemakaavassa oli vielä kesäkuussa 2021.

5. Ympyrällä merkityt kesämajat on kuvattu kaavamerkinnät-dokumentissa “yleistä virkistyskäyttöä rajoittaviksi”. Samassa yhteydessä viitataan tulvarajoihin, joita kuitenkaan ei virallisesti sovelleta kesämajojen kaltaisiin, viemäröimättömiin rakenteisiin. Tulvarajan alla olevat kesämajapaikat voivat olla hankalia mutta ne eivät silti estä paikan käyttöä.
→ “Yleistä virkistyskäyttöä rajoittava”ilmaus on negatiivisesti leimaava eikä tällainen uusi luonnehdinta perustu lautakunnan päätökseen. Ilmaus tulee poistaa kaavamerkinnöistä ja kaavaselostuksesta.

6. Kaavaselostuksessa on yhä vanhoja, lautakunnan kesäkuun päätöstä ennen tehtyjä havainnekuvia, joissa kesämajoja on poistettu. Sellainen löytyy esimerkiksi yleissuunnitelman sivulta 21. Nämä kuvat eivät kunnioita lautakunnan päätöstä.
→ Kaavaselostuksesta tulee poistaa kaikki lautakunnan päätöksen kanssa ristiriidassa olevat havainnekuvat.

7. Korjataan muotoilu “Olemassaolevan rakennuksen saa peruskorjata ja tuhoutuneen rakennuksen saa korvata uudella rakennuksella” muotoon “Olemassa olevan rakennuksen saa peruskorjata ja korvata uudella rakennuksella.”

On tulkinnanvaraista määrittää, että milloin kesämaja on niin huonokuntoinen (esim. kosteuden tai homeen vaurioittama tai käyttökelvottomuudella uhkaama), että sen voi tulkita tuhoutuneeksi. Huonoon kuntoon päässeen ja homeesta kärsivän pienen kevytrakenteisen kesämajan peruskorjaus on käytännössä usein uuden rakentamista. Uusien majojen rakennetta säätelee rakennustapaohje, joten niistä tulee sekä alueelle sopivia että täysin hyväkuntoisia.

8. Suojeltavaksi sovittu vessa: kaavakarttaan on merkitty oikea vessa mutta kaavaselostuksessa oleva kuva on väärä. Eli kartta on oikeassa, kaavaselostuksen kuva väärässä.
→ Kaavaselostukseen on otettava uusi kuva oikeasta vessasta.

9. Kaavaselostus sivulla 20 jättää mainitsematta Kivinokkalaiset ry:n hallinnoiman nk. Vahtituvan, joka sijaitsee ison parkkipaikan ja portin vieressä. Vahtitupa toimii Kivinokkalaiset ry:n toimistona ja työkaluvarastona. Rannalla sijaitseva Studio ei sen sijaan ole Kivinokkalaiset ry:n toimisto.
→ Uimarannan vieressä sijaitsee yhdistykselle kuuluva Tanssipaviljonki ja kioskirakennus Studio-mökki. Parkkipaikan luona sijaitsee Vahtitupa, jota käytetään toimistona ja työkaluvarastona.

Yhteistyöterveisin,
Kivinokkalaiset ry, Antti Möller, puheenjohtaja

Vedet katkaistaan viikolla 42 + muuta ajankohtaista tietoa

Terveisiä saaritoimikunnasta! Tässä ajankohtaista tietoa kaikille kivinokkalaisille.

Vedet katkeavat viikolla 42

Vedet suljetaan tänä syksynä arkipäivänä viikolla 42. Se tapahtuu arkipäivänä 18.-22.10. riippuen siitä, milloin kaupungin työntekijä saapuu Kivinokkaan poistamaan mittarin.

Vesitalkoot pidetään lauantaina 23.10.

Uuden asemakaavan ja rakennustapaohjeen aikataulu

Kuten monet varmasti tietävät, on uuden asemakaavan yhteydessä tarkoitus päivittää Kivinokan rakennustapaohje, joka sisältää tarkat määräykset mm. kesämajojen ilmeestä ja koosta. Tässä yhteydessä on erittäin todennäköistä, että Kivinokassakin tulee mahdolliseksi nykyistä hieman suuremman kesämajan rakentaminen.

Olemme jatkuvasti yhteydessä kaavoittajaan ja nykyinen tieto on, että uusi rakennustapaohje tulee voimaan yhtä aikaa asemakaavan kanssa: tämä siksi, että ohjeen keskeiset osat perustuvat suoraan asemakaavan merkintöihin.

Kaupunkiympäristölautakunta teki alkukesästä asemakaavaan yksimielisesti muutoksia, joita me kivinokkalaiset toivoimmekin. Muutosten valmistelu vaatii viranhaltijoilta hieman lisätyötä mutta näillä näkymin asemakaava tulee muutettuna julkisesti (uudelleen) nähtäville syksylle. Tämän jälkeen tehdään lopullisen päätökset: on todennäköistä, että valtuusto tekee viimeisen päätöksen Kivinokan asemakaavasta vasta alkuvuodesta 2022.

Uusi rakennustapaohje tulee voimaan vasta sitten, kun asemakaava on virallisesti vahvistettu. Mikäli asemakaavasta valitetaan, viivästyy myös uuden rakennustapaohjeen käyttöönotto vuodella tai jopa kahdella.

Kahvilatoiminta jatkuu ensi kesänä isolla uimarannalla

Olemme saaneet kaupungilta luvan jatkaa kahvilatoimintaa Studio-rakennuksessa ison uimarannan vieressä vuonna 2022. Tämä on iloinen asia, sillä ns. Maijan kahvilarakennus on niin huonossa kunnossa, että siinä ei enää elintarviketoimintaa pääse harjoittamaan.

Olemme antaneet kuluneen kesän suositulle kahvilayrittäjälle mahdollisuuden jatkaa myös ensi kesänä, mikäli he niin toivovat. He ovat ilmaisseet tähän alustavan halukkuutensa, mutta palaamme asiaan tarkemmin tammikuussa.

Lähivuosina Studio on käytännössä ainoa rakennus, jossa kahvilatoimintaa voi harjoittaa. Mahdollisesta toiminnasta vuodesta 2023 eteenpäin pitää neuvotella ensi syksynä kaupungin kanssa.

Kokeilu laitteiden lainaamisesta kesäkaudella 2022

Viime vuoden syyskokouksen aloitteen mukaisesti saaritoimikunta päätti, että kesäkaudella 2022 kokeillaan akkukäyttöisten laitteiden (porakone jne.) lainaamista kivinokkalaisille. Kesätyöntekijä vastaa kirjanpidosta ja laitteiden luovutuksesta. Pohdimme pantillista lainaamista, jotta laitteet pysyisivät hyvässä kunnossa.

Kutsu syyskokoukseen 26.9.2021

Tervetuloa Kivinokkalaiset ry:n syyskokoukseen sunnuntaina 26.9.2021 kello 14 alkaen. Kokous pidetään Kivinokan uimarannalla, tanssilavalla.

Jäsenyyksien tarkastukset aloitetaan kello 13.30. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Syyskokous 2021
Aika: Su 26.9.2021 kello 14.00
Paikka: Kivinokan tanssilava, Helsinki

 1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Esityslistan hyväksyminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle:
– puheenjohtaja
– sihteeri
– ääntenlaskijat
– pöytäkirjan tarkastajat

 1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
 2. Jäsen- ja liittymismaksujen sekä hoitovastikkeen suuruuden määrääminen
 3. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2022
 4. Saaritoimikunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
 5. Valitaan tilintarkastaja vuodelle 2022
 6. Saaritoimikunnalle kuukautta ennen kokousta jätetyt aloitteet
 7. Muut esille tulevat asiat
 8. Kokouksen päättäminen

Kesä- ja yörauha

Kesärauha on 21.6.-15.8. Kesärauhan aikana meteliä aiheuttava rakentaminen, jatkuva paukuttaminen ja esimerkiksi aggregaatin käyttö on kielletty. Muistathan huomioida tämän, kun suunnittelet remonttia tai uuden kesämajan rakentamista. 

Kannanottomme Kivinokan asemakaavaan

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tiistaina 8.6. kokouksessaan Kivinokan asemakaavaa. Julkiset asiakirjat löytyvät verkosta täältä.

Kivinokkalaiset ry yhdessä Kivinokka kaikille -aktiivien kanssa on käynyt tiheää vuoropuhelua kaavoittajan kanssa läpi alkuvuoden ja yhteisymmärrys on suurimmalta osin ollut hyvä. Asemakaavassa on paljon hyvää: olemme saamassa Kivinokkaan leikki- ja liikuntapaikan, kolme uutta saunaa, useita käynti- ja uimalaitureita, varauksen pitkospuureitille, älypuomit Vartiotuvalle ynnä muuta. Nämä kaikki tekevät Kivinokasta entistä upeamman mökkeily- ja virkistysalueen kaikille helsinkiläisille.

Asemakaavassa on silti kaksi asiaa, jotka hiertävät yhä. Ensinnäkin pyöräreitti suoraan pääuimarannan hiekalle on turvallisuusriski. Aurinkoisena kesäpäivänä ääriään myöten täynnä olevalla uimarannalla juoksentelee mm. lapsia, joten sinne asti ei pyörätietä – joka yleisesti ottaen on toki tervetullut – kannata vetää. Toisekseen pääuimarannan ja ns. Maijan kahvilan välinen kävelyreitti voidaan hyvin toteuttaa niin, että mökkejä ei tarvitse siirtää. Kävelyreitit kiemurtelevat mökkien lomassa ympäri Kivinokan, ja näin voidaan täysin hyvin toimia myös tässä kohtaa.

Kivinokkalaiset ry on yhdessä Kivinokka kaikille -liikkeen ja Ponnistus ry:n kanssa laatinut kannanoton, josta löytyy kaikki huomiomme karttapiirustuksineen. Kannanotto löytyy täältä.

Uusi ruokayrittäjä aloittaa Kivinokassa

Mukavia uutisia! Kokkipariskunta Pete ja Jaana avaavat Kivininokan uimarannalle kesäkioskin.

Tanssilavan viereisestä punaisesta mökistä saa tänä kesänä kahvin, virvokkeiden, jäätelön ja kotitekoisten leivonnaisten lisäksi myös pientä suolaista purtavaa. Kioski avautuu jo vappupäivänä, jolloin tarjolla on simaa ja munkkeja.

Kioski Kivi&Nokka avaa pian omat Facebook-sivunsa, jossa tiedot aukioloajoista ja tarjonnasta.

Helsingin kaupungin omistama “Maijan kioski” on tällä hetkellä käyttökiellossa ja odottaa kaupungin päätöksiä suojelusta ja kunnostuksesta.

Studio-mökkinä tunnettu, kioskikäyttöön tarvittavat luvat saanut mökki on Kivinokkalaiset ry:n omistama ja palvellut aiemmin varastona ja tapahtumien tukikohtana. Kioskiyrittäjät ovat ilolla mukana tulevissa tapahtumissa, mikäli tänä kesänä sellaisia on mahdollista järjestää. Saaritoimikunnan vapaaehtoiset pitivät lauantaina 17.4. kioskin raivaustalkoot ja siirsivät yhdistyksen tavarat turvaan peltokoppiin.

Tervetuloa Pete, Jaana ja Kioski Kivi&Nokka!

Kevätinfoa saaritoimikunnasta

Kivinokkalaiset ry:n saaritoimikunta kokoontui ja päätti monista tärkeistä, mm. kevään tulosta kertovista asioista. Tässä yhteenveto.

Vastikkeisiin maltillinen korotus

Syyskokouksessa 2020 saaritoimikunnalle annettiin oikeus päättää Kivinokkalaiset ry:n vastikkeiden korotuksesta. Saaritoimikunta käsitteli asiaa ja yksimielisesti päätti korottaa vastiketta 20 eurolla, millä vastataan inflaatioon sekä järjestön kasvaneeseen alijäämään. Vastikkeita ei ole tarkistettu useaan vuoteen.

Vuoden 2021 vastikkeet ovat siis yhteensä 450 euroa. Vastikkeista suurin osa käytetään kaupungin maanvuokran maksuun.

Kesävedet avataan 24.4.

Varma kesän lähestymisen merkki on odotettu vesien avaus. Se tehdään lauantaina 24.4.

Kesätyöntekijä aloittaa 3.5.

Järjestön palkkaama kesätyöntekijä aloittaa työt maanantaina 3.5. Alkukesän Kivinokan tärkeitä käytännön töitä hoitaa viime kesänäkin työskennellyt Waltter. Juhannuksen jälkeen kapulan ottaa vastaan Tiiti, joka työskentelee ainakin elokuun loppuun.

Roskalavat Kivinokassa 7.-10.5.

Kivinokkalaisten käyttöön tilataan jälleen roskalavoja. Lavoja tulee neljä, joista kolme sijoittuu isolle uimarannalle ja yksi kärkeen. Roskalavoihin tulee lajitteluohjeet, joita on noudatettava kierrätyksen onnistumiseksi.

Roskalavat tulevat perjantaina 7.5. ja haetaan pois maanantaina 10.5.

Kevätkokous Tanssilavalla 23.5.

Järjestön sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 23.5. klo 14 Tanssilavalla. Kokouksessa mm. käsitellään vuoden 2020 tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus.

Kivinokkalaisilla on mahdollisuus nostaa esiin asioita kevätkokouksessa käsiteltäviksi. Aloitteet on lähetettävä saaritoimikunnalle osoitteeseen saaritoimikunta(at)kivinokka.fi viimeistään 23.4.

Ruokatarjontaa luvassa kesällä

Kivinokasta tullaan saamaan kahvia, leivonnaisia ja pientä suolaista ensi kesäkaudella. Sopimusneuvottelut ruokayrittäjän kanssa ovat loppusuoralla, kerromme asiasta tarkemmin ensi viikolla!

Uusi asemakaava

Kivinokkalaiset ry on ollut säännöllisessä yhteydessä kaupungin kaavoittajan kanssa. Nykyisten tietojen mukaan asemakaava etenee päätöksentekoon kaupunkiympäristölautakuntaan toukokuussa.

Monet ovat kovasti odottaneet, että pääseekö uuden asemakaavan myötä Kivinokkalaiset ry:n alueen mökkejä laajentamaan tai korottamaan. Nykyisten tietojen mökkien maksimipinta-ala saattaa maltillisesti kasvaa, mutta silti lähes varmaa on, että laajennusremontteja ei päästä tekemään kesän 2021 aikana. Laajennukset vaativat myös rakennustapaohjeen päivittämisen, ja sen valmistelua ei ole vielä aloitettu. Rakennustapaohje tulee hyväksyttäväksi aikaisintaan syksyllä 2021.

Saaritoimikunta jatkaa vuoropuhelua kaavoittajan ja päättäjien kanssa ja informoi, kun asiat etenevät.