Vuokraneuvottelut kaupungin kanssa avattu

Kivinokkalaiset ry:n, Ponnareiden ja JHL:n Helsingin yhteisjärjestön edustajat sekä kaupungin virkamiehet kokoontuivat 4. marraskuuta vuokrasopimusneuvotteluiden aloituskokoukseen. Kokouksessa käytiin läpi asemakaavan ja vuokrasopimusneuvotteluiden aikataulua.

Vuokrasopimusneuvotteluiden aluksi kuulimme alustavia suuntaviivoja asemakaavan sisällöstä ja aikataulusta.  Kivinokan alue on merkattu yleiskaavassa pääosin viher- ja virkistysalueeksi, osa kartanolta Kipparlahden silmukkaan merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi.  Kivinokalle laaditaan juuri asemakaavaa, jossa määritellään yksityiskohtaisesti alueen käyttötarkoitus sekä ohjataan rakentamista. Asemakaavassa esitetään  esimerkiksi rakennusten muoto ja sijoittuminen, leikkipaikkojen ja pysäköintialueiden sijainti ja mitoitus sekä rakennustapa. Asemakaavassa voidaan määrittää ja määrätä alueen suojelukohteet. Koska Kivinokka on merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi, myös suojeluesityksiä lienee tiedossa. Kivinokalle saadaan myös osoite, ja alueen nimistöä kerätään reittien nimeämistä varten.

Kivinokka säilyy jatkossakin osin kesämaja-alueena. Myös kesämajojen rakennustapaohje uusitaan ennen asemakaavan hyväksymistä. Uuden rakentamistapaohjeen voi ottaa käyttöön ennen asemakaavan valmistumista, johon menee 2-4 vuotta valitusten määrästä riippuen.

Kivinokalle laaditaan myös liikennesuunnitelma, joka ohjaa autoilua, jalankulkua ja pyöräilyä alueella. 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaksi ponsiesitystä, joiden perusteella selvitetään myös Rastilan leirintäalueiden toimintojen sijoittamista Kivinokkaan. Asemakaava tulee ottamaan kantaa myös tähän. Asemakaavassa määritetään yleiset kulkureitit kaupunkilaisille ja ne virkistystoiminnot, joita alueelle suunnitellaan tulevaisuudessa.

Kantaa pääsee ottamaan jo joulukuussa

Kaupungin virkamiehet ovat pitäneet aloituskokouksen Kivinokan asemakaavasta 30.10. Kivinokan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS tulee nähtäville marraskuun lopulla, ja alueen osallisilla eli kivinokkalaisilla, kaupunkilaisilla ja eri yhdistyksillä, on mahdollisuus ottaa kantaa suunnitteluperiaatteisiin kolmen viikon ajan.

Kaupunkiympäristötoimiala järjestää Kivinokan suunnitteluperiaatteiden esittelytilaisuuden joulukuun alussa. Lausuntoaika on todennäköisesti 29. marraskuuta – 20.  joulukuuta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee, miten valmisteluun voi osallistua ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan myös, miten kaavatyön edistymisestä tiedotetaan.

Aloitusvaiheessa laaditaan usein myös muuta valmisteluaineistoa, jossa kuvataan alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja mm. rakentamisen määrä ja sijoittaminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja muuhun valmisteluaineistoon voi tutustua kaupungintalolla,  kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, kaupungin verkkosivuilla sekä usein myös suunnittelualueen läheisyydessä esimerkiksi kirjastossa.  Suunnittelun tavoitteista, osallistumisesta ja vaikutusten arvioinnista voi kertoa mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan Helsingin kaupungin kirjaamoon. Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle. Tarkemmat ohjeet löytyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sen valmistuttua.

Kivinokkalaisten vuokrasopimus

Kivinokkalaiset ry:n maanvuokrasopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Tänä aikana maan vuokra ei ole noussut, vaan säilynyt samana. Maanvuokra tulee siis nousemaan selvästi. Esimerkiksi Lammassaaressa maanvuokra oli 378  euroa vuonna 2017, kun se Kivinokassa oli 310 euroa. Jatkossa alueen maanvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin, joten kesämajalaisten maanvuokra voi vaihdella vuosittain elinkustannusindeksin muuttuessa.
Kivokkalaiset ry:n osalta vuokrasopimus laaditaan valmiiksi helmikuuhun mennessä, ja uusi sopimus allekirjoitetaan ennen kesälomia. Vuokrasopimukseen liitettävissä sopimuksen muistioissa sovitaan myös yhdistyksen hallussa olevista rakennuksista sekä kaupungin ja yhdistyksen työnjaosta esimerkiksi jätehuollon ja käymälöiden ylläpidon osalta.
Jokainen kesämajalainen tekee kaupungin vuokrasopimuksen valmistuttua uuden vuokrasopimuksen Kivinokkalaiset ry:n kanssa. Tässä yhteydessä tarkistetaan, että kesämajalaisille lähetetyt huomautukset liian suurista terasseista tai ympäristön epäsiisteydestä on hoidettu kuntoon ja kesämajalaisella on kaupungin vaatimusten mukaisesti kirjat Helsingissä. Tuleva vuokrasopimus on voimassa vuokra-ajan loppuun saakka kaavoitusmuutoksista huolimatta.
Yhdistyksen tavoitteena on saada vuokrasopimus jatkettua vuoden 2032 loppuun saakka. Kivinokkalaiset tiedottaa näillä sivuilla kaavoituksen ja vuokrasopimusneuvotteluiden edistymisestä.