Rakentaminen Kivinokassa

Kivinokan rakentamista säätelee kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaoston 28.9.2023 hyväksymä rakentamistapaohje, joka löytyy kokonaisuudessaan täältä

Rakentajan on huomioitava kaikessa rakentamisessaan, mitä rakennustapaohje määrää.

RAKENNUSTAPAOHJE

Kun kesämajaa laajennetaan tai rakennetaan kokonaan uusi kesämaja vanhan paikalle, majan omistajan on saatava Kivinokkalaiset ry:n hallitukselta kirjallinen hyväksyntä toimenpiteitä koskeville suunnitelmilleen ennen rakennustyöhön ryhtymistä.

Jos rakentaja haluaa poikkeuksia rakennustapaohjeen määräyksistä, hänen on omalla kustannuksellaan haettava kaupungilta rakennuslupaa ja esitettävä lupa saaritoimikunnalle ennen rakentamisen aloittamista.

RAKENNUSLUPA JA TARKASTUKSET

Kun rakennat tai laajennat kesämajaa, yhdistys tarkastaa hankkeesi viidessä kohdassa. Jokaisessa vaiheessa on saatava kirjallinen hyväksyntä ennen kuin voit edetä rakentamisessasi.

  1. Rakennuspiirustukset

Rakennuspiirustukset on jätettävä ennen rakentamisen aloittamista. Rakentaminen voi alkaa vasta, kun olet saanut kirjallisen hyväksynnän piirustuksillesi saaritoimikunnalta. Piirustukset lähetetään yhdistyksen sähköpostiin, saaritoimikunta(@)kivinokka.fi

Kun lähetät rakennuslupapiirustukset tarkastukseen, saat paluupostissa ohjeet tarkastusmaksun maksamiseksi. Rakennuspiirustukset lähtevät tarkastettavaksi, kun maksu on maksettu.

  1. Kun majan paikka on merkitty maastoon

Kun rakennuksen paikka on merkitty maastoon, tilanne käydään tarkistamassa paikan päällä. Rakentaminen ei voi jatkua ennen kuin majan paikalle on saatu kirjallinen lupa.

  1. Kun perustukset on tehty

Kun perustukset on tehty, tilanne käydään tarkistamassa paikan päällä. Rakentaminen ei voi jatkua ennen kuin perustuksien hyväksymisestä on saatu kirjallinen lupa.

  1. Kun harjakorkeus on mitattavissa

Kun harjakorkeus on mitattavissa, rakentaja ottaa majasta valokuvan, josta voidaan todentaa majan harjakorkeus. Rakentaminen ei voi jatkua ennen kuin mittaus on hyväksytty. Kesätyöntekijältä saa lainaksi mitan, jolla harjakorkeus osoitetaan.

  1. Kun maja on valmis

Kun maja on valmis, tehdään lopputarkastus, josta majan omistaja saa kirjallisen todistuksen leimattuna.

Jokaisessa tarkastusvaiheessa yhdistyksen hallitus siis kirjaa tarkastuksen tulokset. Rakentaminen ei voi edetä ennen kuin edellisestä tarkistusvaiheesta on saatu hyväksyntä. Yhdistys voi velvoittaa majan haltijaa määräysten vastaisten rakennelmien purkamiseen. Jos majanhaltija ei noudata yhdistyksen määräyksiä, hänelle voidaan määrätä uhkasakko ja vuokrasopimus voidaan irtisanoa.

Uuden majan saa rakentaa vain uusien rakentamistapaohjeiden mukaisesti riippumatta siitä, minkä kokoinen tai millainen vanha maja on ollut.

Jos vanhan majan etäisyys viereisestä majasta oli alle neljä metriä, voidaan uuden majan paikkaa siirtää tai kääntää rakennusalalla niin, että majasta vähintään puolet pysyy asemakaavan mukaisella rakennusalalla. Majan siirtämistä tai kääntämistä voidaan harkita myös, mikäli kivi tai puu estää majan laajentamisen sen nykyisellä sijainnilla.

Majan vähäinenkin siirtäminen tai kääntäminen täytyy aina hyväksyttää yhdistyksellä. Kivinokkalaiset ry hyväksyttää muutoksen kaupungilla.

RAKENTAMISEN LUVAT JA MAKSUT

Kun rakentamisessa noudatetaan rakennustapaohjetta ja saaritoimikunta hyväksyy piirustukset sekä rakentamisen eri vaiheissaan, kesämajanrakentajan ei tarvitse hakea kaupungilta rakennuslupaa.

Kivinokkalaiset ry perii tarkastusprosessista vuosittain vahvistettavan tarkastusmaksun.

Vuonna 2024 uuden kesämajan rakentaja maksaa tarkastuksista 372 euron tarkastusmaksun. Kesämajan laajennuksesta maksu on 200 euroa. Maksu maksetaan yhdistykselle, joka tilittää palkkion ulkopuolisille ammattilaistarkastajille. Rakennuspiirustukset lähtevät tarkastettavaksi vasta, kun tarkastusmaksu  on suoritettu. 

Jos rakennuspiirustuksia ei voi hyväksyä tai esimerkiksi perustukset on tehtävä uusiksi, rakentajalta peritään 50 euron lisätarkastusmaksu jokaisesta uusintakerrasta.

RAKENTAMISEN AIKATAULU

Kaikessa rakentamisessa tulee huomioida kesärauha, jolloin metelöivä rakentaminen on kielletty. Tämä tarkoittaa poraamista, vasaroimista, purkamista, sahaamista, nakuttelua, nitkuttamista, naputtamista ja kaikkea muutakin rakentamisen ääntä. Maalaaminen on sallittua kesärauhan aikana. Kesärauhan ajankohta päätetään vuosittain. Vuonna 2024 kesärauhaa vietetään 17. kesäkuuta – 11. elokuuta.

Uusia rakennuspiirustuksia käsitellään sitä mukaa, kun niitä saapuu saaritoimikunnalle hyväksyttäväksi. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa saaritoimikunnalle viikkoa ennen tarkastusta.

VANHAN MAJAN PURKAMINEN

Kun purat vanhat majan, rakennusjäte toimitetaan omalla kustannuksella Sortti-asemalle. Purkamisen ajaksi voit tilata omalla kustannuksella jätelavan purkujätteille. Rakennusjätettä ei voi säilöä majan ympäristössä tai yhteisten kulkureittien varrella. Jätelavaa ei voi sijoittaa niin, että se estää muiden liikkumisen Kivinokassa.

Yhdistyksen jätekatokseen voi tuoda vain maja-asumisesta kertyvät päivittäiset talousjätteet. Rakennusjätettä sinne ei voi missään muodossa tuoda.

VANHAN MAJAN KORJAAMINEN

Jos remontoit vanhaa majaa ja sen koko on vanhojen rakennustapaohjeiden mukainen, rakennuslupaa ei tarvita. Uudet rakennustapaohjeet koskevat kuitenkin esimerkiksi majan maalaamista ja kattomateriaalia.

Jos säilytettävä tai peruskorjattava maja on tarpeen maalata uudestaan, on värisävyjen valinnassa noudatettava rakennustapaohjeessa esitettyä väriohjetta. Jos katto on tarpeen uusia, on katemateriaalina käytettävä sileää kattohuopaa, jonka värin tulee olla ohjeessa esitetyn väriohjeen mukainen.

 

VANHAN MAJAN LAAJENTAMINEN

Jos haluat laajentaa vanhaa majaa, rakennustapaohjeet määräävät, miten majan kokoa voi kasvattaa. Tämä koskee vain majoja, joissa on alle 14 neliötä (ei esimerkiksi Kartanon kesämajojen alueella olevia 16 neliön majoja).

Toimita piirustukset majan laajentamisesta yhdistyksen hallitukselle päätöksentekoa varten. Kun laajennat kesämajaa, tarkastukset tehdään rakennuspiirrustuksille ja valmiille majalle.

Usein kysytyt kysymykset rakentamisesta

Minkä kokoisen majan saan rakentaa?

Uusien tyyppimajojen kokonaispinta-ala on asemakaavan mukaisesti 14 m2 + 2 m2 varasto. Majan suurin sallittu korkeus on harjan kohdalla 2800 mm ja seinän räystään leikkauspisteen kohdalla 2150 mm. Majan enimmäisleveys on 2500 mm ja enimmäispituus 5500 mm (enimmäispituus poikkeaa asemakaavan määräyksestä 4800 mm). Katso tarkat määräykset rakennustapaohjeesta.

Halutessaan kahden neliön varaston voi rakentaa kesämajan sisätilaksi. Ulkokalusteet on kuitenkin talvikaudella säilytettävä sisätiloissa; varastossa tai majassa.

Millaisesta materiaalista maja on rakennettava?

Uuden majan saa tehdä puolihirrestä, mutta maja on päällystettävä pysty- tai vaakalaudoituksella.

Majan perustuksen tulee olla alta avoin pilariperustus. Perustusten korkeuden tulee olla matalimmassa kohdassa vähintään 250 mm, eikä se saa tasaisella maalla ylittää 350 mm:iä. Kaltevassa paikassa maavaran maksimikorkeudeksi suositellaan 600 mm:iä. Maastoon sovittamisen tulee tapahtua ilman maaston pengerryksiä ja leikkauksia.

Pilariperustukset tulee tehdä paikalla valetusta betonista, harkosta tai luonnonkivestä. Majan alustan näkösuojaksi saa asentaa tumman puuritilän.

Räystäiden tulee olla avoräystäät. Räystäiden alustat tulee maalata kuten julkisivut. Räystäslautojen tulee olla hienosahattua lautaa ja ne tulee maalata kuten ikkunan puitteet.

Varasto voidaan sijoittaa joko majan päätyyn tai kylkeen ja sen tulee olla matalampi kuin itse maja. Varastossa käytetään samaa vesikatemateriaalia ja kattokulmaa kuin majassa. Kun suunnittelet varaston rakentamista, lähetä piirustukset saaritoimikunnalle hyväksyttäväksi.

Katso tarkemmat ohjeet rakenteesta rakennustapaohjeesta.

Millainen katto on sallittu?

Peltikatot on kielletty, vain huopakatto on sallittu. Huopakaton väri on musta tai harmaa.

Millaisia määräyksiä on ikkunoista ja ovista?

Ikkunanpuitteiden ja ovien on oltava puurakenteiset, alumiinirakenteiset on kielletty. Kesämajan ikkunapuitteet voi maalata vain rakennustapaohjeesta löytyvillä maaleilla.

Kokoseinän ikkunat on kielletty, muutoin ikkunoiden asettelu ja koko on vapaa.  Ikkunoiden koko, lukumäärä ja sijoitus on esitetty tyyppipiirustuksessa esimerkinomaisesti. Ikkunat ja ovet asennetaan julkisivupinnan tasoon. Varaston ovet tulee tehdä lautarakenteisina.

Ovien ja ikkunoiden ympärillä saa käyttää maksimissaan 30 mm ikkunalistoja, ikkunalistat saa halutessaan jättää pois.

Sadevesikourujen tulee olla kuumasinkittyä terästä, puolipyöreitä ja halkaisijaltaan enintään 100 mm. Syöksytorvia ei sallita, vaan kourujen purkupäät jätetään avoimiksi ja muotoillaan ns. lehmänkieliksi.

Millaisen terassin ja portaan saan rakentaa?

Majan kylkeen tai poikkeustapauksissa korkeintaan kahden metrin etäisyydelle majasta, saa rakentaa yhden korkeintaan 7 m2:n kokoisen puisen terassin. Terassiin ei saa rakentaa suojaseiniä, peittävää kaidetta eikä katosta. Putoamisen estävä kaide terassin reunassa on sallittu, mikäli se tarvitaan turvallisuussyistä.

Terassin suositeltu maksimikorkeus maan pinnasta on 350 mm:iä. Rinteessä olevan kesämajan terassin voi rakentaa tätä korkeammalle, jos terassin sijoitus sitä vaatii. Irti majasta olevalle terassille ei saa rakentaa kulkuväylää, vaan kulun majalta terassille tulee tapahtua maastoa pitkin.

Kesämajaan johtavien portaiden materiaalin tulee olla puu tai luonnonkivi. Portaiden enimmäisleveys on 1 000 mm. Ylin porras oven tasalla saa kuitenkin olla leveydeltään 1 500 mm ja syvyydeltään 1 000 mm.

Kun suunnittelet terassin rakentamista, lähetä piirustukset Kivinokkalaiset ry:n saaritoimikunnalle hyväksyttäviksi.

Mitä määrätään tulisijasta ja kaasuista?

Kesämajan sisätiloissa saa käyttää vain CE-merkittyjä sisäkäyttöön tarkoitettuja kaasulaitteita. Kesämajassa saa säilyttää nestekaasua enintään 25 kg. Kaasupulloja ei saa säilyttää majan alla eikä auringonvalolle alttiina. Jos kaasupullo sijoitetaan majan ulkopuolelle, on kaasuputken sulkuventtiilin oltava majan sisätilassa. Jos nestekaasupullo sijoitetaan majan sisätilassa olevaan kaappiin, on kaapin oltava riittävän väljä ja hyvin tuulettuva.

Majaan saa asentaa tulisijan. Tulisijan hormina tulee käyttää CE-merkittyä, eristettyä, metallirakenteista, pyöreää valmishormia. Hormin korkeuden katon pinnasta tulee olla 0,8 m + 0,12 m jokaista katon lapemetriä kohden harjalta laskettuna. Hormin värin tulee olla väriohjeen mukainen. 

Aurinkopaneelit ja sähköt

Aurinkopaneeleita voidaan asentaa joko majan katolle tai seinälle. Asennus tulee tehdä katon lappeen tai seinäpinnan suuntaisesti. Paneeleita ei saa asentaa telineeseen eikä liian lähelle savuhormia. Paneelien enimmäiskoko on katolla 2 x 1,5 m ja seinässä 0,7 x 1 m. Asennuksen tulee olla kiinteä. Paneelien sijoittaminen maastoon on kielletty.

Kesämajoja ei saa sahköistää. Jos purkaa kesämajan, jossa on ollut sähköt ja rakentaa uuden kesämajan, uuteen majaan ei voi vetää sähköjä.

Muuta huomiotavaa

  • Majan yhteydessä olevaan varastoon voi sijoittaa kuivakäymälän. Kuimakäymälän voi tyhjentää ns. uimarannan vessan säiliöihin. Kuivakäymälässä käytettävien lisäaineiden tulee olla kompostointikäyttöön tarkoitettuja. Kemiallisen vessan jätteitä ei voi laittaa kivinokan vessoihin.
  • Kesämajan ympäristö tulee säilyttää luonnonmukaisena, eikä sitä saa rajata aitaamalla, istuttamalla tai muulla tavoin. Maan pintaa majan ympäristössä ei saa kivetä tai laatoittaa. Kiinteiden rakennelmien, kuten grillien, tiskipöytien tai istutuslaatikoiden rakentaminen majan ympäristöön on kielletty. Myös pysyvästi majan ympäristöön sijoitetut kalusteet, koristeet, leikkivälineet (esimerkiksi trampoliinit), rakennustarvikkeiden ym. tavaran varastot ja risukasat on kielletty.
  • Majaan saa rakentaa parven tyyppisuunnitelmissa esitetyn periaatteen mukaisesti muuttamatta mökin mitoitusta.

Tarkentavia lisäkysymyksiä löydät täältä: Rakentaminen – usein kysytyt kysymykset

LATAA RAKENNUSTAPAOHJE TÄÄLTÄ:

Uusi rakennustapaohje, syyskuu 2023 (pdf)

Vanha kesämajan rakennustapaohje (pdf)