Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Kivinokkalaiset ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edustaa niitä kesämajojen omistajia, joiden maja sijaitsee Helsingin kaupungin omistamalla Kivinokan ulkoilualueella, – toimia kivinokkalaisten yhteisten etujen hyväksi ja heidän viihtyvyytensä edistämiseksi, – hoitaa Kivinokan ulkoilualuetta sekä vuokrata edelleen maanvuokrasopimuksen mukaisia majanpito-oikeuksia, – hoitaa sekä vuokrata edelleen viljelyspalstoja ensisijaisesti jäsenilleen Kivinokan alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää juhlia, kilpailuja ynnä muita vastaavanlaisia tapahtumia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii varsinaisilta ja kannatusjäseniltään liittymis- ja vuosittaisia jäsenmaksuja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on Helsingin kaupungin omistamalla Kivinokan ulkoilualueella majanpito-oikeus ja jonka Saaritoimikunta hyväksyy.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen perheenjäseniä sekä Kivinokkalaiset ry:n hyväksi toimivia henkilöitä.

Yhdistyksen varsinaisella ja kannatusjäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Saaritoimikunnalle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa varsinainen tai kannatusjäsen, joka toimii yhdistyksen periaatteita vastaan. Varsinainen jäsen ja hänen perheeseensä kuuluvat kannatusjäsenet katsotaan Saaritoimikunnan päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä hänen myytyään mökkinsä ja luovuttuaan majanpito-oikeudesta.

4 §

Yhdistyksen hallituksena toimii Saaritoimikunta, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.

Saaritoimikunnan muodostaa 4-8 jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Saaritoimikunnassa toimivat jäsenet voidaan valita uudestaan. Saaritoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Saaritoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos yli puolet Saaritoimikunnan jäsenistä sitä vaatii.

Saaritoimikunta on päätösvaltainen, jos yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa Saaritoimikunnan jäsenet aina kaksi yhdessä.

6 §

Yhdistyksen kulttuuritoimikunnan muodostaa vähintään kuusi ( 6 ) ja enintään kymmenen ( 10 ) jäsentä, jotka voivat olla joko varsinaisia tai kannatusjäseniä.

Saaritoimikunta valitsee keskuudestaan kulttuuritoimikunnan puheenjohtajan.

Kulttuuritoimikunnan tehtävänä on järjestää kivinokkalaisten keskuudessa juhlia ja kesätapahtumia.

Yhdistys voi perustaa muitakin tarvittavia toimikuntia.

7 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa Saaritoimikunnalle tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

8 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle Saaritoimikunta alueen ilmoitustaululla julkistettavalla ilmoituksella. Kokouskutsu on julkipantava viimeistään neljätoista ( 14 ) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ( 1 ) ääni.

Varsinainen jäsen voi valtuuttaa perheensä kannatusjäsenen käyttämään äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: elo-syyskuussa pidettävä syyskokous, vaalikokous ja huhti-toukokuussa pidettävä kevätkokous, tilinpäätöskokous.

Yhdistyksen syyskokouksessa, vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle.
 2. Jäsen- ja liittymismaksujen sekä hoitovastikkeen suuruuden määrääminen.
 3. Yhdistyksen talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
 4. Saaritoimikunnan jäsenten valinta.
 5. Kahden varsinaisen tilintarkastajan ja heille yhteisen yhden varatilintarkastajan vaali.
 6. Muut Saaritoimikunnan laatimat ja yhdistyksen varsinaisten jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta kirjallisesti Saaritoimikunnan käsiteltäväksi jättämät asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa, tilinpäätöskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Edellisen kalenterivuoden toiminta- ja tilikertomus ja tilinpäätös.
 2. Tilintarkastajien lausunto.
 3. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Saaritoimikunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 4. Muut Saaritoimikunnan laatimat ja yhdistyksen varsinaisten jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta kirjallisesti Saaritoimikunnan käsiteltäväksi jättämät asiat.

10 §

Saaritoimikunta kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä Saaritoimikunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

11 §

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( 3/4 ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat Helsingin kaupungille käytettäväksi luonnonsuojelualueiden kehittämiseen.

12 §

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.