Säännöt

Yhdistyksen nimi on Kivinokkalaiset ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on

– edustaa niitä kesämajojen omistajia, joiden maja sijaitsee Helsingin kaupungin omistamalla Kivinokan ulkoilualueella,

– toimia kivinokkalaisten yhteisten etujen hyväksi ja heidän viihtyvyytensä edistämiseksi,

– hoitaa Kivinokan ulkoilualuetta sekä vuokrata edelleen maanvuokrasopimuksen mukaisia majanpito-oikeuksia,

– hoitaa sekä vuokrata edelleen viljelyspalstoja ensisijaisesti jäsenilleen Kivinokan alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää juhlia, kilpailuja ynnä muita vastaavanlaisia tapahtumia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii varsinaisilta ja kannatusjäseniltään liittymis- ja vuosittaisia jäsenmaksuja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on Helsingin kaupungin omistamalla Kivinokan ulkoilualueella majanpito-oikeus ja jonka Saaritoimikunta hyväksyy. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen perheenjäseniä sekä Kivinokkalaiset ry:n hyväksi toimivia henkilöitä ja yhteisöjä.

Yhdistyksen varsinaisella ja kannatusjäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Saaritoimikunnalle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa varsinainen tai kannatusjäsen, joka toimii yhdistyksen periaatteita vastaan.

Varsinainen jäsen erotetaan yhdistyksestä Saaritoimikunnan päätöksellä hänen myytyään mökkinsä ja luovuttuaan majanpito-oikeudesta.

Yhdistyksen hallituksena toimii Saaritoimikunta, jonka valitsee yhdistyksen syyskokous. Saaritoimikunnan muodostaa 4-8 jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, varajäsenten yksi vuosi.

Saaritoimikunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Saaritoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos yli puolet Saaritoimikunnan jäsenistä sitä vaatii.

Saaritoimikunta on päätösvaltainen, jos yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa Saaritoimikunnan jäsenet aina kaksi yhdessä.

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa Saaritoimikunnalle tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle Saaritoimikunta alueen ilmoitustaululla julkistettavalla ilmoituksella. Kokouskutsu on julkipantava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Varsinainen jäsen voi valtuuttaa toisen henkilön omasta puolestaan edustamaan itseään yhdistyksen kokouksessa. Toinen henkilö valtuutetaan antamalla hänelle valtakirja. Yhdistyksen kokouksessa voi edustaa toista jäsentä enintään yhdellä valtakirjalla.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: elo-syyskuussa pidettävä syyskokous ja huhti-toukokuussa pidettävä kevätkokous.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle.
  2. Jäsen- ja liittymismaksujen sekä hoitovastikkeen suuruuden määrääminen.
  3. Yhdistyksen talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
  4. Saaritoimikunnan jäsenten ja varajäsenten valinta.
  5. Kahden varsinaisen toiminnantarkastajan ja heille yhteisen yhden varatoiminnantarkastajan vaali.
  6. Muut Saaritoimikunnan laatimat ja yhdistyksen varsinaisten jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta kirjallisesti Saaritoimikunnan käsiteltäväksi jättämät asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Edellisen kalenterivuoden toiminta- ja tilikertomus ja tilinpäätös.
  2. Toiminnantarkastajien lausunto.
  3. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Saaritoimikunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
  4. Muut Saaritoimikunnan laatimat ja yhdistyksen varsinaisten jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta kirjallisesti Saaritoimikunnan käsiteltäväksi jättämät asiat.

10 §

Saaritoimikunta kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä Saaritoimikunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

11 §

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( 3/4 ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta.

12 §

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat Helsingin kaupungille käytettäväksi luonnonsuojelualueiden kehittämiseen.